Frågeutkast valet 2022:


Vi har inte ännu formulerat frågorna inför valet 2022.
Nedan återfinns frågor som kanske kommer att ställas.Starkt ekonomiskt resultat för kommunen år 2021

Kungsbacka kommun redovisar ett resultat på 465 miljoner kronor för 2021.


Det är klart att vi har synpunkter på hur man använder tillgängliga resurser. Kommunen har en stark ekonomi. Antalet äldre ökar.Frågorna i år utgår till stor del från frågorna och svaren i valrörelserna 2018 och 2014:

Studera:

Frågorna från 2018
Frågorna från 2014

Tyvärr kvarstår frågorna till stor del obesvarade.


Frågorna utgår även från de kommunövergripande målen

Målen är mycket positivt beskrivna och får inte bli någon hyllvärmare i stadshuset. Skall implementeras till 100% över hela kommunen.


Förslag på seniorövergripande mål återfinns i Forum 210917
Se bild 1. Miljöhänsyn och övergången från den linjära till den cirkulära ekonomin för att maximalt utnyttja befintliga resurser är de stora utmaningarna för framtiden.Fråga 2022A1  Se även frågorna 2018A1, 2018A2 och 2014C2.

Delar ditt parti vår uppfattning att det behövs mer trygghetsboende
och mellanboende för äldre?


Vad har ditt parti gjort i denna fråga efter 2014?
Ex: äldrelägenheter i Björkris2 i anslutning till äldreboendet?Fråga 2022A2: Se även frågorna 2018A1, 2018A3 och 2014C2

Kommer ditt parti att agera för att det byggs minst ett +55 boende alternativt trygghetsboende varje år inom kommunen.


Vad har ditt parti gjort i denna fråga efter 2014?Underlag frågorna 2022B1, 2022B2 och 2022B3:  Se fråga 2018B1 (kvarstår oförändrad från 2018) och fråga 2018B2.


Estetiska värden får inte sättas före behoven. Vinstintressen får inte sättas före behoven. En innegård i en hyresfastighet skall ha samma ytor och utrustning för umgänge som motsvarande bostadsrättsfastighet både för barn och seniorer.


För att motverka ensamhet bland seniorer behöver bostadskvarten utökade möjligheter till umgänge. Inglasade uterum, grillplatser, bänkar utanför varje ingång mm inom varje fastighet.


Barnen på en gård med hyreslägenheter skall ha samma lekutrymme som kompisarna i bostadsrätten.


Vi seniorer driver frågan om gemensamhetslokaler för att minska ensamheten. Se ansökan om gemensamhetslokal. Kommunen kunde, i Björkris, endast erbjuda bänkar utan bord flera hundra meter från bostaden. Det verkar inte som om de kommunövergripande målen har nått ut i organisationen. (I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.)


Underlag fråga 2022B1:  Vi tolkar svaret i 2018B1 att det är vi seniorer som skall driva i planprocessen att även seniorer i hyresrätter har tillgång till en inbjudande närmiljö.


Fråga 2022B1: (Frågan utgår från svaret i 2018B1)
Hur förklarar ditt parti att politiker och beslutsfattare inte vill arbeta för att skapa en likvärdig utemiljö i hyresrätter och bostadsrätter.
Studera som exempel utemiljön i Björkris och i kvarteret Valand.
Studera bilderna 4,6 och 7 i underlag till l
Forum 210917Underlag fråga 2022B2: Vi läser i svaret i 2018B2 Det är viktigt att det finns möjligheter att mötas och hur detta kan utformas bör ske i dialog mellan de boende och fastighetsägarna.
Vi läser också ur de kommunövergripande målen: I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.


Fråga 2022B2: (Fråga utifrån svaret i 2018B2 och de kommunövergripande målen): Vad är det som gäller i kommunen? Har man delegerat till hyresgästerna att driva de kommunövergripande målen?Fråga 2022B3: Kommer ditt parti att arbeta för att återinföra KPR? 

Kommuen kan därmed utnyttjar den kompetens och erfarnhet som finns i seniororganisationerna för att erhålla en en mer seniorvänlig vård och stadsplaneringen.Fråga 2022C1: Se 2018C2 och 2014B2.

Vi har läst slutrapport digitala inköp.

Där står: Digitala verktyg kan vara lösningar för att äldre ska kunna äta bättre och må bättre genom att bidra till mer delaktighet i sin matvardag? Inte en rad i utredningen hur gemensamma måltider kan minska ensamheten.

Skriv ut verkligheten. Vi seniorer skall sitta i vår ensamhet och äta fryst mat. Läs hushållslärarnas dom Mail 2.  Detta för att VoO måste spara 24 millioner. Kommunens total överskott är 465 millioner. 

Vi vill skapa gemensamhetslokaler i varje kvarter. Även kommunen verkar vilja detta. Se fråga 2022B2. Servera varm mat i dessa gemensamhetslokaler. Varför är inte detta alternativ utrett?

Det finns ingen gemensamhetslokal i kvarteret Valand. Det finns ingen gemensamhetslokal i kvarteret Gjutaren och Liljan. Det verkar inte som om de kommunövergripande målen har nått ut i organisationen.


Vad har ditt parti gjort efter 2014 för att förbättra måltidskvaliteten samt att skapa gemenskap?Fråga 2022D1:
Kommer ditt parti att arbeta för att hemtjänstpersonalen får mer tid att umgås med vårdtagarna? Mer tid till rent umgänge. Vi vill ha mer än en "robot" som far runt i lägenheten.


Vad har ditt parti gjort efter 2018?Fråga 2022D2  Frågan kvarstår från 2018. Se: 2018D1:
Kommer ditt parti att arbeta för att det införs markerade cykelstråk och gångstråk i innerstaden. Cyklar och trottorpratare på trottoarerna är ett gissel för oss seniorer. Vi hinner inte hoppa undan. Speciellt allvarligt är detta för de som är synskadade.


Vad har ditt parti gjort efter 2018?

Vi vill ha skriftliga kommentarer till våra texter nedan.
Kommentarerna skall ge oss en övergripande uppfattning om ditt partis ståndpunkter.
Kommentarerna kommer inte att tas upp i politikerutfrågningen i fullmäktigesalen.


Antalet äldre ökar de närmaste åren. Hur möter ditt parti denna ökning? Hur säkerställer ditt parti en bra och kostnadseffektiv vård med minsta möjliga miljöpåverkan? Vi har beskrivit vad som behöver göras i ett dokument presentarat för Vård och Omsorg 210917.
Se:
Forum 210917

Utifrån dessa frågeställningar har vi önskemål om kommentarer till nedanstående texter.
Önskemål kommentar 2022E1

Vi seniorer läser ur de fem kommunövergripande mål. Där står bland annat:

I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.


Kommentera bilderna 4- 7 i Forum 210917. Varför följer man inte de övergripande målen eller gäller dessa bara för bostadsrätter?

Inte en sittplats för oss seniorer i hyresrätt. Barnen från hyresrätterna har sämre lekplatser än kompisarna i bostadsrätterna. Nästa steg blir väl att de även får en sämre skolbänk när de börjar skolan.Svar från kommunpolitikerna 2022E1

Önskemål kommentar 2022E2


Vi seniorer läser vidare i de kommunövergripande målen :

Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.


Saxat ur Borgmästaravtalet: Den 21 april 2021 presenterades visionen om ett rättvisare och klimatneutralt Europa. Undertecknare kommer att åta sig att till 2030 minska sina växthusgasutsläpp med minst lika mycket som respektive nationella mål och att iaktta EU:s mål att minska växthusgasutsläppen med 55 % fram till 2030, utöver att uppnå klimatneutralitet senast 2050.


För att nå detta krävs ett totalt nytänkande i stadshuset. Vad som behöver göras är även detta beskrivet i Forum 210917. Bilderna 9 och 10 i dokumentet. Vad som händer om man inte agerar framgår av bild 2 i dokumentet.


Kommentera bilderna 2, 9 och 10Svar från kommunpolitikerna 2022E2
Önskemål kommentar 2022E3


Läs regeringens dokument:
Sverige ställer om till den cirkulära ekonomin.


Omställningen till en cirkulär ekonomi måste genomföras gemensamt av politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhället.


Där finns bland annat punkterna:  • Göra det enkelt och lönsamt för näringsidkare och privatpersoner att dela, reparera och återanvända produkter.

  • Bidra till resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller genom offentlig upphandling.

  • Utforma styrmedel som bidrar till ökat utbud och efterfrågan på cirkulära produkter, tjänster, återbruk och återvunna material.


Vi arbetar med frågeställningarna under denna punkt.
Hur långt har kommunen kommit med sitt arbete?


Frågeställningarna berör sidorna 2, 3, 8, 9, 10  i Forum 210917.

Våra sponsorer hittar du  på vår första sida och på sidan över valmaterial