Valfrågor A och B  och svar valet 2022:Vi har delat upp frågorna i två flikar A-B och C-D. Det beror på att ni politiker är så mångordiga att datorsystemet inte kan klarar av att hantera all text i ett dokument.


Starkt ekonomiskt resultat för kommunen år 2021 och 2022

Kungsbacka kommun redovisar ett resultat på 465 miljoner kronor för 2021. Prognos 2022 plus 600 miljoner.


Det är klart att vi har synpunkter på hur man använder tillgängliga resurser. Kommunen har en stark ekonomi. Antalet äldre ökar.


Frågorna i år utgår till stor del från frågorna och svaren i valrörelserna 2018 och 2014:


Studera:

Frågorna från 2018
Frågorna från 2014

Tyvärr kvarstår frågorna till stor del obesvarade.


Den 1 september frågade vi ut politikerna.
Ta del av: B
ildspelet med frågorna som ställdes.


.   


 

Frågorna under A handlar om boende och miljö.

 

Fråga 2022A1;    Trygghetsboende.
Se även frågorna 2018A1, 2018A2 och 2014C2.

Delar ditt parti vår uppfattning att det behövs mer trygghetsboende
för äldre?

Vad har ditt parti gjort i denna fråga efter 2014?


Svar från:


Moderaterna:  Vi ska ha många olika typer av boenden så att sättet man vill bo på och de behov man har tillgodoses. Trygghetsboenden bredvid vård och omsorgsboenden är något som vi aktivt planerar för nu för att om man t.ex. har en partner som har stora omsorgsbehov och man själv inte klarar att ta hand om sitt gamla boende ska kunna bo nära. Det är också otroligt viktigt att det finns bra och härliga boenden som man kan gå till och ha en bra gemenskap.


Socialdemokraterna:  Ja, Socialdemokraterna anser att det dels behövs mer trygghetsboenden och andra typer av boenden som säkrar ett tryggt och värdigt liv för alla våra seniora samhällsmedborgare. Denna politiska inriktning är inskriven för Socialdemokraterna för den kommande mandatperioden.

Ett anpassat och tryggt boende för våra äldre

I Socialdemokraternas Kungsbacka verkar vi för att boendeformerna för de äldre skapas utifrån det behov som uppstår. De äldre ska ha möjlighet att få en anpassad bostad utifrån de behov som de har under ålderdomen. De ska känna en trygghet i att kunna leva ett bra liv där boendet utgör ett centralt behov som ska uppfyllas.

Trygghetsboenden

Våra trygghetsboenden för de äldre ska vara anpassade för de som har omsorgsinsatser och är i behov av en boendeform som möjliggör ett enklare liv för de äldre. Boendeformen ska vända sig till dem som är 70 år eller äldre.

Seniorboenden

Vi vill utveckla vanliga bostäder med god tillgänglighet som ska vara till för dig som har fyllt 55–65 år. Målet är att det ska finnas gemensamhetslokaler i närheten av bostaden för socialt umgänge och aktiviteter.


Vad har ditt parti gjort i denna fråga efter 2014?

Vi har drivit frågor om att öka upp bostadsbyggandet och vi har hela tiden värnat om våra äldre genom att påtala vikten av en stad som växer som en inkluderande kraft.


Sverigedemokraterna:   Ja, absolut!
Trygghetsboende är ett bra alternativ när man börjar komma upp lite i åren. Man kanske inte har något omsorgsbehov men vill få möjlighet att känna gemenskap och trygghet. Att känna gemenskap och trygghet är något av det viktigaste för oss människor och något som vi som parti driver hårt.


Vad har ditt parti gjort i denna fråga efter 2014?
Vi har drivit på för att fler boenden i olika former för äldre ska byggasCenterpartiet:  Ja Centerpartiet anser trygghetsboende är en bra ingång när man vill flytta från sitt hus/lägenhet.


Vad har ditt parti gjort i denna fråga efter 2014?

Svar: Centerpartiet har varit drivande för att planera för ett nytt trygghetsboende som ska byggas i Björkris om några år. Då finns både Ekstas befintliga trygghetsboende i Kolla och ytterligare ett trygghetsboende i stadens norra delar.Liberalerna:  Vi är positiva när företag som bygger sådana hör av sig och uppmanar dem att starta dialog med kommunen. För en kort sedan sa vi ja till ett Trygghetsboende i Björkris.


Kristdemokraterna:  Ja, trygghetsboende är en bra form av boende för äldre som vill flytta från eget boende och vill känna trygghet och gemenskap med andra.


Vad har ditt parti gjort i denna fråga efter 2014?

 Vi som parti har arbetat för att även bostäder som trygghetsboende skall vara en del av översiktsplanen.


Miljöpartiet de gröna: Ja


Kungsbackaborna:   Absolut!

Kungsbackaborna arbetar för ökad valfrihet inom äldreomsorgen. De äldre ska själva kunna välja vilken boendeform/omsorg de vill ha.          

‍Partiet Kungsbackaborna vill att det byggs fler trygghets-/senior bostäder i kommunens olika delar, för att tillgodose de äldres önskemål att bo kvar i sin hemmiljö.

Kungsbackaborna arbetar för att det skall erbjudas lägenheter för par-boenden på våra äldreboenden.

Det är extra viktigt för äldre att få tillgång till anpassade aktiviteter som stimulerar såväl fysiskt som psykiskt, därför vill Kungsbackaborna att vi:

– återinför Träffpunkterna i kommunens olika delar.


Vad har ditt parti gjort i denna fråga efter 2014?

Kungsbackaborna har drivit på, ställt frågor och skrivit motioner i ämnet ett otal gånger under perioden.


Vänsterpartiet:  Klicka för svar


Alternativ för Sverige


Kungsbacka Framtidsparti:  Absolut. Inte bara Trygghetboende utan olika former av boende för att öka gemenskap.

Vad har ditt parti gjort i denna fråga efter 2014?

Kungsbacka Framtidsparti har sedan det bildades 2020 arbetat väldigt aktivt med frågan, genom insändare i lokalpressen, vilka har fått stor uppmärksamhet.


Medborgerlig samling:  Ja, det bör finnas fler trygghetsboenden för äldre. Även fler alternativ som passar de äldres behov.

Vi har drivit opinion utanför KF. 

Fråga 2022A2. Gemensamhetslokaler i varje kvarter.

Kommer ditt parti att arbeta för att det skapas gemensamhetslokaler i varje kvarter?


Svar från:


Moderaterna: Vi har redan öppnat upp så att våra kommunala lokaler ska vara mer tillgängligaför alla som vill nyttja dem utanför ordinarie arbetstid och att det i alla nya planerade områden finns olika typer av gemensamhetsutrymmen. Vi bor utspritt i kommunen och det viktiga för oss är att det finns föreningsstöd så att man kan nyttja de lokaler som existerar där föreningar och andra vill göra saker.Socialdemokraterna:  Att skapa gemensamhetslokaler i varje kvarter är svårt att uppnå och bygger framför allt på vilket behov som finns, dvs det finns områden som framför allt har barnfamiljer och yngre samt studerande som boenden. Vi är dock positiva till gemensamhetslokaler för aktiv seniorverksamhet för att främja social utbyte, kulturupplevelser, rekreation och även fruluftliv beroende på var lokalen befinner sig någonstans.


Sverigedemokraterna:Ja, vi är positiva till gemensamhetslokaler. Där det är möjligt och förutsättningar finns anser vi det är av yttersta vikt att man skapar olika gemensamhetsutrymmen. Just möjligheten att mötas, att motverka ofrivillig ensamhet är oerhört viktigt. Det höjer livskvaliteten, minskar bland annat risken för psykisk ohälsa och demens.CenterpartietVid byggnation av större bostadsprojekt idag byggs ofta en samlingslokal samt övernattningslägenhet inom området, och det tycker vi är bra. Att det finns lokaler för gemenskap och föreningsliv är viktigt, men att bygga särskilda lokaler i varje kvarter finner vi inte realistiskt att genomföra. Kommunen arbetar aktivt med att öka samnyttjandet av våra lokaler, och ser gärna att till exempel skollokaler nyttjas av föreningslivet på kvällar och helger.Liberalerna:  Det är en ekonomisk omöjlighet. Dessutom blir de dem boende som får betala via hyran. Kommunen kan och får inte subventionera lokaler på sådant sätt.Kristdemokraterna:  Nej, däremot ser vi att civilsamhället och ideella krafter är en del i att skapa förutsättningar för äldres gemenskap.Miljöpartiet de gröna:  Kanske inte så tätt som i varje kvarter men i ett tryggt och sammanhållet samhälle behövs ställen att träffas och där kan kommunen bidra med att göra det enkelt att låna kommunala lokaler. Det är redan igång men kan utvecklas.


Kungsbackaborna: JA! Detta gäller ju inte bara för seniorerna i ett bostadsområde. Föreningsliv, utbildningar, nätverk och alla möjliga olika aktiviteter saknar utrymmen att vara. Detta borde prioriteras.


Vänsterpartiet: Klicka för svar


Alternativ för Sverige


Kungsbacka Framtidsparti: Vi stödjer all verksamhet för att boende skall finna sätt att umgås. För att motverka ensamhet.

Vi vill se gemensamhetslokaler i hela kommunen, där ung som äldre kan mötas.


Medborgerlig samling:  Nej, det är inte en kärnverksamhet för kommunen. Däremot ska hanteringen av tillstånd för sådana verksamheter gå smidigt och snabbt, utan godtycke. 

Fråga 2022A3  Bättre närmiljö.

Vi tolkar svaret i 2018B1 att det är vi seniorer som skall driva i planprocessen att även boende i hyresrätter har tillgång till en inbjudande närmiljö.

Hur förklarar ditt parti att politiker och beslutsfattare inte vill arbeta för att skapa en likvärdig närmiljö i hyresrätter och bostadsrätter.


Svar från:


Moderaterna:  Vi har krav genom lag och genom våra mål i kommunen att skapa bra, trevliga och säkra miljöer som vi som bor här ska känna att de bryr sig om. När vi bygger och planerar idag så gör vi inte det utifrån om det är hyresrätter eller bostadsrätter. Det är nästan alltid en blandning. Det är för människorna vi utformar miljöerna, inte plånbok eller avtalsform.


Socialdemokraterna:  För oss socialdemokrater är det viktigt att säkerställa att äldre är delaktiga i beslutsprocessen och att vi bygger en kommun för alla, dvs en kommun som tillmötesgår de olika behoven som finns för respektive ålder och beroende på var man befinner sig i livet. En fin närmiljö betyder att stadsplaneringen måste vara mer uppstyrd och att samtliga grönytor i anslutning till fastigheter och boendeområden får en inbjudande känsla som är anpassad för sociala aktiviteter.Sverigedemokraterna:   Att man inte vill arbeta för det har vi svårt att tänka oss. Vi kan ju såklart bara svara för vårt parti och vi tror med det bestämdaste att en bra, trevlig, välskött och inbjudande närmiljö skapar välmående invånare, och att man är mer rädd om och månar om sitt område.Centerpartiet:  Vid byggnation av nya bostadsområden kräver kommunen att det minst byggs 30% hyresrätter. Detta för att få till en bra social boendemiljö med både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. I och med detta så menar vi att vi arbetar för att närmiljön blir likvärdig för de olika boendeformerna.


Liberalerna:  Alla närmiljö betalas av den boende via hyran. Idag byggs områdena ihop med bostadsrätter och hyresrätter och på till exempel Kv Valand kommer det vara omöjligt att se vilka hus är hyresrätter och bostadsrätter.Kristdemokraterna: Vi anser att det är fastighetsägarens uppgift att skapa en god och inbjudande närmiljö för de boende.Miljöpartiet de gröna:  Håller inte med om att politiker inte vill se en bra närmiljö. Det vill i alla fall Miljöpartiet och troligen alla andra partier också.


Kungsbackaborna:   Detta kan inte vi som parti svara på för de andra partierna. Som man frågar , får man svar!                 
I gårdagens debatt, i Aranässkolans Aula, svarade de borgerliga partierna att det är 70 % av innevånarna som vill ha ett eget boende, tex villa. Vi slår oss för pannan och förfasas över denna inställning. Självklart vill tex yngre som startar sin boendekarriär, studenter men även många äldre ha möjligheten att välja själva. Det är ett faktum att bristen på mindre lägenheter/hyresrätter , är enorm i hela kommunen. De styrande lever i förnekelse om detta faktum. Partiet Kungsbackaborna har slagits för dessa frågor sedan 2006 då partiet bildades! Vi kommer att fortsätta med den kampen!!!Vänsterpartiet: Klicka för svarAlternativ för Sverige


Kungsbacka Framtidsparti:  Självklart skall all närmiljö vara trevlig och inbjuda till möten. Tyvärr är det ju ofta ”byggherren” som tar beslut hur även utemiljön skall vara, framför allt när det gäller hyresrätter. Bostadsrättsföreningar sköter ju detta själva.Medborgerlig samling :  En vacker och inbjudande närmiljö ska alltid välkomnas i Kungsbacka. Kommunen bör göra vad den kan för att förenkla och möjliggöra att boende kan utforma sin närmiljö.
Frågorna under B handlar om mat, personal och assisterat umgänge.


Frågorna hör ihop med A ovan. En bra närmiljö minskar kraven på personal och assisterat umgänge.

 

Fråga 2022B1.  Mer personal i vården.
Behoven måste sättas före vinst när det gäller personaltäthet. Kommer ditt parti att arbeta för att hemtjänstpersonalen får mer tid att umgås med vårdtagarna? Mer tid att lära upp nya medarbetare. Vi vill ha mer än en "mänsklig robot" som far runt i lägenheten.


Svar från:


Moderaterna: Vårt mål är att vi ska motverka ensamhet, att se till att dem som jobbar hos oss har en bra arbetsmiljö och att alla som vi hjälper känner att de får den hjälp de behöver. Vad vi ser är inte att det kommer att gå att bara anställa fler människor. Vi måste istället arbeta annorlunda och fler andra krafter behöver komma till för att vi ska få det att fungera bra. En undersköterska är en vårdarbetare på samma sätt som en sjuksköterska eller en läkare. Det är en professionell roll och det ska det fortsätta vara, vi i Kungsbacka måste bli bättre på att engagera fler rörelser som t.ex. POSAM och andra för att se till att alla våra invånare känner sig sedda och har en meningsfull vardag. Socialdemokraterna:  Socialdemokraterna har under innevarande mandatperiod lagt förslag som skulle i grunden förändra tidsförutsättningarna för personalen. Vårt mål var att skapa mer tid i det nuvarande schablonsystem genom att utöka tiden kraftigt så att våra äldre har tid med personalen och att det faktiskt finns tid för den s k nationella värdegrunden att faktiskt bli verklighet. Vi har lagt dessa förslag på nämndsnivå som opposition och i vår gemensamma KF budget som Socialdemokraterna. Denna tydliga satsning har avslagits av högerpartierna inklusive Sverigedemokraterna och det framgår av protokollen inom Vård och Omsorg där Socialdemokraterna begärde votering för att alla skulle redogöra för sin politiska ställning i dessa frågor.Sverigedemokraterna:   Att vi ska ha mer personal inom vård och omsorg är något som vi som parti är väldigt angelägna om. Vi har konstant drivit frågan, både kommunalt och regionalt. Just vad det gäller hemtjänsten så har vi exempelvis föreslagit att man ska slopa minutstyrningen, något som flertal andra kommuner lyckats med och som vi är övertygade hade fungerat alldeles utmärkt här med. För att få mer personal så måste vi också komma tillrätta med de arbetsvillkor och den arbetsmiljö som gör att folk faktiskt inte vill arbeta i vården. Vi har föreslagit olika åtgärder för att förbättra detta, men blivit nedröstade av samtliga partier i vård och omsorg tyvärr, även av Socialdemokraterna som gärna vill påskina något helt annat. Vi vill bland annat slopa karensdagen, höja lönerna, ta bort ofrivilligt delade turer och ge personalen mer inflytande över sitt schema. Vi vill öka den geriatriska kompetensen, ha språkkrav för att tillse att alla som är anställda kan tala och förstå svenska språket ordentligt.Det för att minska risken för språkförbistring, vilket kan få förödande konsekvenser och för att avlasta medarbetar som annars tvingas ta ytterligare ansvar om kollegan inte kan språket.Centerpartiet:  Det körschema för hemtjänstpersonal som försöktes implementeras i början av mandatperioden insåg Centerpartiet vara orealistiskt. Det har reviderats genom samtal med berörd personal och fungerar numera. Det finns olika kategorier av personal som måste finnas inom hemtjänsten. Sjuksköterskor för medicinering/sprutor, undersköterskor för omsorg/omvårdnad, rehabpersonal samt personal som sköter städning. Vi har ca 750 hemtjänsttagare så det behövs personal dygnet runt. Ny plan för hur hemtjänsten ska organiseras i fyra områden med likvärdig personal, kommer implementeras under hösten.

 

Liberalerna:  Ja det är viktigt att alla får det stöd man har rätt till. Eftersom det är svårt att rekrytera undersköterskor måste man hela tiden se vad för arbete som kan ersätta digital eller med annan kompetens så vårdtagaren kan få den omsorg de behöver.


Kristdemokraterna:Vi anser att hemtjänstpersonal måste få förutsättning att ge en god och värdig vård för våra äldre genom att se över minutstyrningen – den enskildes behov måste tillgodoses utifrån individuella bedömningar och inte genom schablontider. Vi tycker att den mänskliga kontakten är en grundförutsättning för ett värdigt åldrande. Vi menar även att sociala besök är en del i att minska den ofrivilliga ensamheten.


Miljöpartiet de gröna:  Ja. Det är brist på folk som vill jobba i hemtjänsten och annan omsorg och Miljöpartiet vill lägga mer resurser på att göra omsorgsjobben mer attraktiva. Exempel på det är tillräckligt många anställda, slopad karensdag, förkortad arbetstid, högre och jämställda löner och attraktivare scheman.


Kungsbackaborna:  Partiet Kungsbackaborna har lagt ett flertal motioner i ämnet. Alliansen har orättfärdigt och utan relevanta konsekvensanalyser startat olika sparbeting som för oss vanliga medborgare ter sig obegripliga och helt ologiska. Detta måste upphöra och vi får hoppas att väljarna tar sitt ansvar och ändrar på ordningen i och med valet den 11/9.

Vi måste ha en god planerad framförhållning inom sjukvården för att kunna tillgodose behovet hos en växande befolkning. Därför är det viktigt för Kungsbackaborna att kommunen argumenterar för vår kommun och påverkar Region Halland.

Sociala kontakter, mötet, inspirationen, något att se fram emot är så viktigt. Möten som ger energi.Vänsterpartiet: Klicka för svarAlternativ för Sverige


Kungsbacka Framtidsparti:  Absolut, läs alla våra insändare om hur illa vi tycker det fungerar idag.


Medborgerlig samling:  Vården är en kärnverksamhet som ska prioriteras! MED kämpar för att mer resurser ska GP till vården. Dessutom måste administrationen minska och mer timmar gå till faktisk omhändertagande av behövande. 

  

Fråga 2022B2 Bättre mat.

Behoven måste sättas före vinst när det gäller mat. Vi har läst slutrapport digitala inköp.

Vad har ditt parti gjort efter 2014 för att förbättra måltidskvaliteten samt att skapa gemenskap runt måltiden?


Svar från:


Moderaterna: Vi har gjort om organisationen på våra boenden och anställt restaurangchefer som har mer egen makt över menyerna. Vi har infört lokala måltidsråd för att allas åsikter ska komma till tals över vad det är förmat och vi har gett mycket mer handlingsfrihet till cheferna på boendena att själva organisera aktiviteter och annat för att skapa en bra miljö. Vad gäller hemtjänsten och de som har en behovsprövning för att få hjälp med inköp och mat har de nu istället för att kunna välja mellan 2 rätter på vardagar och bara få 1 på helger möjlighet att välja mellan över 40 till ett lägre pris. Istället för att maten är ljummen värms den nu av vår personal eller den enskilde till att vara riktigt varm.Socialdemokraterna:  Måltidsfrågan är central del av äldreomsorgen. Vi som parti följer utvecklingen väldigt noggrant och vi vill se, vilket vi har lyft fram, ett fungerande kostråd där våra äldre involveras. Detta är fortfarande något som inte fungerar idag. Detta berör också tiden inom äldreomsorgen. Vi vill att det ska finnas tid för personalen att vara med varför vi har lyft detta som en budgetfråga, dvs fler händer i vården.Sverigedemokraterna:   En god och näringsrik mat och en trevlig matstund är viktigt både för den fysiska och psykiska hälsan och för livskvaliteten. Vi är därför angelägna om att det som fungerar bäst, där maten är som godast och mest näringsrik och som ger mest valmöjlighet tillämpas. Vi kommer därför följa detta noga för att tillse att det blir så bra som man säger att det ska bli.Centerpartiet: Under mandatperioden har vi arbetat med att effektivisera matinköp så att de nu sker digitalt i syfte att frigöra tid, som personalen nu istället kan lägga på omsorg. Maten beställs genom iPad och levereras till beställaren (ingen behöver åka iväg och lägga tid på inköp samt handhavande om pengar utan allt sker centralt, stora tidsvinster). Det innebär att hemtjänsttagare får en större valfrihet och numera kan välja på cirka 30 olika rätter i olika prisklasser, samt att man själv kan välja när man vill äta den. Den som behöver hjälp att värma maten får givetvis det av hemtjänsten. Centerpartiet kommer inte bidraga till någon skattehöjning, då det slår hårdast mot dem med lägst pension.


Vad har ditt parti gjort efter 2014 för att förbättra måltidskvaliteten samt att skapa gemenskap runt måltiden?

Svar: Vi har aktivt drivit frågan i Servicenämnden om att höja råvarornas kvalité, samt att det ska vara mer närodlade råvaror. Idag är cirka 95% av köttet som serveras i kommunens kök svenskt, och cirka 98% av kyckling och fågelprodukterna. Vi har även fått igenom särskilda satsningar på maten i kommunbudgeten, i syfte att öka kvalitén. Vi har arbetat för att allmänheten ska kunna komma och äta på Kolla vård & omsorgsboende igen, och är glada att kunna meddela att så kommer kunna ske igen den 1 november.

 


Liberalerna:  Till hösten startar nya matleveranser med valfrihet. Vi står bakom det. Debatten har varit konstig. Om man skall ha kyld eller varm (ofta halvljummen) mat. Det viktiga är ju vad den smakar och att den är näringsriktig så vårdtagare vill äta av den. Fast det är det få som tagit upp.Kristdemokraterna:  Vi står bakom beslutet kring digitala inköp. Då vi anser att det viktigaste för våra äldre är att de serveras en näringsrik kost med så stor valfrihet som möjligt. Vi ser att man genom detta kan frigöra personal som tidigare enbart levererat mat till att utföra insatser som undersköterska istället.Miljöpartiet de gröna:  Miljöpartiet har inte haft någon plats i nämnden för Vård och Omsorg senaste mandatperioden och inte heller i Servicenämnden de här frågorna hanteras.


Kungsbackaborna:  Den varma mat som kommunens hemtjänsttagare tidigare tagit emot varje dag kommer att försvinna. Istället kommer den att ätas av kalla matlådor som de får ta emot veckovis, och värma själva i sin bostad.

Ett beslut som kommunen fattade dels för att spara pengar inom vård och omsorgen, samtidigt som hemtjänsttagarna ska få större valfrihet att välja sin egen meny och till ett lägre pris. Istället för närmare 90 kronor per måltid och leverans, ska de kalla matlådorna bli billigare.

– Problemet är att det är ingen som har frågat de berörda vad de själva vill. Det tycker vi är väldigt märkligt, för ingen av de som vi har pratat med vill ha det så här, säger Roger Larsson i  Kungsbackaborna.

MÄNNISKAN I FOKUS

För partiet är det här en av deras viktigaste frågor inför valet. Och då handlar det primärt inte om maten i sig, utan en större fråga än så.

– Vi är ett sakfrågeparti, i alla våra frågor har vi människan i fokus. Alla som bor i kommunen ska ha en bra tillvaro, säger partiledaren innan han fortsätter:

– I det här fallet har den varma maten inneburit att hemtjänsttagaren i regel fått ett avbrott i sin ensamhet. Att man fått besök varje dag och att personal kunnat se till att allt står rätt till. Det har betytt mycket för deras trivsel. Sen om det skulle vara så att det finns någon som vill ha kall mat en gång i veckan är det givetvis okej för oss, men först efter att vi frågat och hemtjänsttagaren svarat ja. ”Ska känna sig trygga”

Tryggheten är ett viktigt ämne för Kungsbackaborna, som förutom omsorgen också ska innefatta alla andra delar av samhället.

– För oss är det självklart att både närakuten och polisstationen ska ha öppet dygnet runt och att det finns ordningsvakter och övervakningskameror på de mest brottsutsatta platserna i centrum för att invånarna ska känna sig trygga, säger Roger Larsson.

Nya möjligheter för studenter

En ordentlig satsning på nya hyresrätter där unga kan bo, är också ett prioriterat ämne för partiet inför valet. Vi är måna om våra yngre, och vill att många studenter ska kunna bo här. När Västlänken är klar kommer pendeltåget att stanna i Haga, och därmed får man

gångavstånd till universitetet. Vi ser att det skulle vara väldigt fördelaktigt med fler studentbostäder i Kungsbacka.

”Ovärdigt”. Kungsbackabornas partiledare Roger Larsson vänder sig emot beslutet som tagits i fullmäktige, och anser att det är brist i respekt mot hemtjänsttagarna.

Från och med i höst kommer hemtjänsttagarna inom Kungsbacka kommun att få kalla matlådor levererade till sig en gång i veckan, istället för varm mat varje dag.

Hemsida: kungsbackaborna.se


Vänsterpartiet: Klicka för svar


Alternativ för Sverige


Kungsbacka Framtidsparti:  Absolut, läs alla våra insändare om hur illa vi tycker det fungerar idag.

Vad har ditt parti gjort efter 2014 för att förbättra måltidskvaliteten samt att skapa gemenskap runt måltiden?

Kungsbacka Framtidsparti har gått så långt så att vi gick ut i media och sa att nämnden V & O borde lämna samtliga sina platser.Medborgerlig samling:  MED tycker att äldre har rätt till näringsriktig och aptitlig mat. Glädjen i att få äta vällagad smakrik och visuellt aptitlig mat får inte underskattas! Detta område vill vi prioritera.

 

MED har drivit opinion utanför KF.  

Fråga 2022B3 Minska ensamheten

Inte en rad i utredningen ovan hur gemensamma måltider kan minska ensamheten.

Vi vill skapa gemensamhetslokaler i varje kvarter. Se fråga 2022A2. Servera varm mat i dessa gemensamhetslokaler!! Äta i bamba under skoltid? Varför är inte dessa alternativ utredda?


Svar från:


Moderaterna:  Verksamheter av olika slag får inte blandas på grund utav svensk lag och säkerhetsfrågor. Vi vill gärna att man ska kunna göra olika försök och projekt där åldrarna blandas och man kan göra gemensamma aktiviteter men det måste alltid ske på ett sätt som tar hänsyn till den enskildes behov och trygghet. Sedan ska vi göra allt som med de digitala matinköpen för att se till att de som har behov har så mycket valfrihet som möjligt.Socialdemokraterna:  Som opposition har vi legat på dessa frågor konstant och vi upplever att det behöver ske ett skifte för att politiken ska bli medgörlig kring de behov som faktiskt finns.Sverigedemokraterna:   Vi vill absolut att man ska ha möjligheten att äta gemensamt med andra. Det är oerhört viktigt med gemenskap och trygghet, något som vi är väldigt tydliga med i allt vi kommunicerar. Vi är för att ha restaurang öppen på vård och omsorgsboende för de som bor i ordinärt boende men vill ha gemenskap och då kunna äta med andra. Att öppna upp i skolorna ser vi inte som en direkt bra lösning, bland annat för att vi menar att skolorna inte ska vara öppen för allmänheten att röra sig fritt i. Det av säkerhetsskäl.Centerpartiet: Träffpunkterna har ökat stort i antal under Kristina Karlssons (C) ledning i nämnden för Kultur & Fritid den här mandatperioden och är för närvarande cirka 20 stycken, det känns mycket positivt. Vardaga har som ni vet inte fullföljt sina åtaganden enligt avtal, så från den 1 november kommer kommunen ta över driften av Kolla vård & omsorgsboende. Då kommer restaurangen öppna igen och de som önskar är välkomna att äta lunch i gemenskap. Restaurangen ligger på bekvämt promenadavstånd från Ekstas trygghetsboende i Kolla och vi hoppas att många kommer gå dit och äta. Som representant för Centerpartiet känner jag en stor glädje i att detta nu blir möjligt.Liberalerna:  För det första får inte kommunen subventionera och konkurrera med privata företag. Att servera mat till något enbart för att man är pensionär är inte tillåtet. Oavsett om det sker i bamba eller i någon lokal.Kristdemokraterna:  Vi ser gärna att man blandar olika generationer. Vi kan tänka oss att utreda alternativet att äta i bamba under skoldagar.Miljöpartiet de gröna:  Det är trångt i bamba som det är så det kan vara en anledning att det inte är utrett. En annan anledning är att det finns kommersiella restauranger som det går att träffas på.Kungsbackaborna:  Det finns flera ingångar i denna viktiga fråga.

Det är extra viktigt för äldre att få tillgång till anpassade aktiviteter som stimulerar såväl fysiskt som psykiskt, därför vill Kungsbackaborna att vi:

– återinför Träffpunkterna i kommunens olika delar.

Vi väljer också att svara med att helt enkelt presentera en motion som vi lämnade in till kommunfullmäktige nyligen, den lyder:

Pensionärers möjlighet att äta skollunch

Den sociala kontakten, samvaron tillsammans med andra människor, är av största vikt för välbefinnandet. Maten har en central roll för oss alla.  För pensionärer kan den vara särskilt viktig. För att ge möjligheten till ökad social samvaro vill vi undersöka om och i så fall hur vi kan erbjuda våra pensionärer möjligheten att få äta skollunch. Att få äta skollunch tillsammans med barnen är ett sätt att bryta ensamheten och slippa sitta ensam hemma och äta. Vidare så är skolmaten både god och näringsrik.

Vi tror att pedagogerna skulle uppfatta samvaron som en avlastning. Barnen känner trygghet tillsammans med äldre människor och det är ju inte alla som träffar sina mor- och/eller farföräldrar så ofta.

Att låta pensionärer äta skollunch är inget nytt. Det förekommer i flera kommuner. I Huddinge kommun finns det på 15 skolor där pensionären betalar 43kr för lunchen. Man betalar med en lunchkupong som man köpt tidigare.

I Tierps kommun kan pensionärer äta på 12 skolor för 49kr.

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta:

att vi omgående undersöker vilka möjligheter vi har att låta våra pensionärer äta lunch på skolor i Kungsbacka kommun. En undersökning som visar vilka skolor och på vilka villkor det kan genomföras. När den är klar redovisas den för kommunfullmäktige som beslutar om det skall införas eller ej.


Vänsterpartiet: Klicka för svar


Alternativ för Sverige


Kungsbacka Framtidsparti:  Maten skall enligt Kungsbacka Framtidsparti levereras VARJE dag och inte vara fryst/kyld.

Men att äta i bamba tror vi inte är det bästa alternativet, då det ofta är en stressig och högljudd miljö.

Maten skall ätas i lugn o ro tillsammans med likasinnade.Medborgerlig samling:  Möjligheten att träffa andra människor är viktigt! MED tycker att befintliga lokaler och andra resurser absolut bör kunna nyttjas av olika aktörer. Här bör kommunen vara en möjliggörare.

  


Våra sponsorer hittar du  på vår första sida och på sidan över valmaterial