Svar från partierna på våra frågor. 2014


Under denna flik presenteras svaren från politikerna. 

Den 2 september frågade vi ut samtliga partier.


Lyssna på inledning av mötet


Lyssna till inledningen av debatten


Lyssna till svar om kollektivtrafiken


Lyssna till svar om bostäder


Lyssna till svar om vård och omsorg


Lyssna till svar om KPR
Svar på frågorna till Kungsbackas kommunpolitiker.
2014A: Fria resor för pensionärer.

Fråga A: Kommer ditt parti att arbeta för att ålderpensionärer erhåller fria resor inom kommunen dygnet runt?


Moderaterna:

Vi är för avgiftsfria resor för pensionärer under lågtrafik


Socialdemokraterna:

Efter flera år med krav från vår sida har äntligen Alliansen i Kungsbacka budgeterat för att pensionärer skall få åka gratis dagtid inom Kungsbacka kommun. Nästa steg som vi menar behövs är att pensionärer skall kunna åka till Göteborg gratis på dagtid. Som villkoren från Västtrafik är utformade så kostar varje resa en slant oavsett om bussen har platser lediga. Att få åka dygnet runt blir en avsevärd merkostnad. 


Centerpartiet:

Från 2015 kommer alla pensionärer att erbjudas gratis bussresor inom kommunen fån kl 9.00 - 15.00.

Att införa gratis bussresor dygnet runt, till alla pensionärer kan vi inte lova i dagsläget. Vi ser också att det finns andra grupper i samhället som också skulle ha behov av gratis bussresor.  Ensamstående föräldrar, personer med funktionsnedsättning är också grupper som har liten inkomst och skulle vara i behov av gratis resor, för att förflytta sig i samhället.


Folkpartiet:

JA inom kommunen, men med begränsningen av tider då det ej är högtrafik, alltså mellan 9-15 vardagar och helg.


Kristdemokraterna:

Fria resor för pensionärer är beslutade att införas av  Alliansen i budgeten för 2015. Detta var ett av kraven Kristdemokraterna hade inför budget 2015. Däremot har vi inte lyckas att få med de övriga på gratis resor för pensionärer hela dygnet, men det går att jobba vidare med.


Kungsbackaborna:

Vi har haft med det i vårt partiprogram sedan 2006. För att visa att vi menar allvar så har vi för andra gången lagt en motion till Kommunfullmäktige 2014-08-11 ”Alla som fyllt 65 år och är folkbokförda i Kungsbacka kommun får resa gratis dygnet runt, årets alla dagar, med allmän kollektivtrafik i kommunen.”


Vänsterpartiet:

Vi har länge drivit frågan om avgiftsfri kollektivtrafik för ålderpensionärer dagtid.


Miljöpartiet:

Vi har stött SPI:s yrkande i KF och har inte ändrat uppfattning sen Göran Ockarssons sorti.


Sverigedemokraterna:

Nej, Sverigedemokraterna tycker inte dygnet runt, men gratis kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik2014B: Äldreomsorg.

Fråga B1: Kommer ditt parti att arbeta för att alla ensamboenden som så önskar kan få gratis trygghetslarm?


Moderaterna:

Nej, insats vid larm ingår i priset för trygghetslarm och man kan larma så många gånger man vill.


Socialdemokraterna:

Detta har vi inte diskuterat inom partiet. En sådan åtgärd får diskuteras i förhållande till andra viktiga åtgärder.


Centerpartiet:

Trygghetslarm får alla som är i behov av detta. Det är en insats som i dagsläget inkomstprövas liksom hemtjänst och andra bistånd och det finns ett maxtak för avgifterna. Att i dagsläget införa gratis larm ser vi som omöjligt.


Folkpartiet:

Nej vi anser att det ska göras en bedömning om behov av trygghetslarm.


Kristdemokraterna:

Vi som parti vill se till så att avgifter ligger på en rimlig nivå och man som äldre inte skall behöva vara orolig för sin ekonomi. Däremot har vi inget förslag kring gratis trygghetslarm för tillfället utan vi ser alla avgifter som en helhet som måste regleras så de står i proportion till inkomst.


Kungsbackaborna:

Trygghetslarm är en viktig del för att känna sig säker och snabbt påkalla uppmärksamhet. Möjligheten till ökad trygghet, utöver dagens lösning, med såväl larm som kamera kommer att erbjudas efterhand som vårt fibernät byggs ut.


Vänsterpartiet:

Nej, men det skall ingå i bistånd så att var och en betalar för det efter förmåga. Trygghetslarmet är något som kan göra mellan liv och död och ingen ska behöva tacka nej till larmet på grund av ekonomiska hinder.


Miljöpartiet:

Vi har inte diskuterat frågan men det förefaller vara ett rimligt önskemål


Sverigedemokraterna:

Ja, Sverigedemokraterna stödjer att alla de som önskar få trygghetslarm skall få detFråga 2014B2: Kommer ditt parti att arbeta för att alla som bor på äldreboende får mat från ett tillagningskök i enheten?


Moderaterna:

Vi vill att alla som bor på särskilt boende får en god och näringsrikting mat samt att man har möjlighet att välja mellan två rätter.


Socialdemokraterna:

Svar: Det finns några tillagningskök på äldreboenden. Vi kan tänka oss att utvärdera om fler tillagningskök kan inrättas. Det finns dock ett antal frågor som vi måste få svar på. Är enheten tillräckligt stor för ett eget tillagningskök. Krav ställs ju bl a fån Miljö & hälsa hur ett sådant ska vara utformat. Vi kräver att alla som vill skall få jobba heltid då det ju är rimligt att man ska kunna försörja sig på sin lön. Hur kan då detta ordnas för kökspersonalen?


Centerpartiet:

Centerpartiet vill gärna att maten skall tillagas på varje enhet. Den skall helst vara närodlad och gärna ekologisk.


Folkpartiet:

Ja, folkpartiet har tagit initiativ till att vi ska ha fler tillagningskök, att vi på alla våra boenden ska kunna få egentillverkad mat. 


Kristdemokraterna:

Ja, Tillagning på varje boende är väldigt viktig kvalitetsfråga för oss Kristdemokrater.


Kungsbackaborna:

Ja


Vänsterpartiet:

Ja. Det ökar både aptiten och trivseln på boendet. Vi ser även stora fördelar för miljön att satsa på ekologisk och närproducerad mat.


Miljöpartiet:

En högt prioriterad MP -fråga. Därför har vi sen flera år tyckt att detta varit självklart i skolor, förskolor och äldreboenden.


Sverigedemokraterna:

Ja, Sverigedemokraterna anser att svensk närproducerad mat skall tillagas på boendet.

För oss är det självklart att även på äldre dagar kunna avnjuta en nylagad, närproducerad, näringsrik och välsmakande måltid.2014C: Boende för äldre:

Fråga C1: Kommer ditt parti att arbeta för att det byggs fler hyresrätter i centrala lägen nära livsmedelsbutiker och annan service så att äldre kan leva ett självständigt liv?


Moderaterna:

Ja


Socialdemokraterna:

Vi har länge velat ha t ex trygghetsboenden som hyresrätter som ett alternativ mellan eget boende och särskilt boende. Gensvaret från övriga partier har varit lågt. Endast i Vallda Heberg har vi fått 22 hyresrätter för 55+. I övrigt har alla seniorbostäder för 55+ varit bostadsrätter. Nu kan det hända att vi får trygghetsboende i Kolla. När det gäller hyresrätter i centrala lägen kommer nu fler att byggas bl a i kvarteret Valand. Av dessa är dock inga lägenheter reserverade för äldre. I Sandlyckan vid gamla Särövägen planeras äldreboende med 60 lägenheter.

Tyvärr är samordningen i Kungsbacka mellan olika nämnders behov som t ex från nämnden för Äldreomsorg inte särskilt framträdande.  ( Undertecknad har därför lämnad in en motion om bättre samordning av planeringen i kommunen. Den tas upp på nästa kommunfullmäktigesammanträde i augusti.)


Centerpartiet:

Centerpartiet anser att en tredjedel av alla bostäder som byggs skall vara hyresrätter. I bostadsförsörjningsprogrammet som Kommunfullmäktige fattade beslut om i våras och som gäller fem år framåt planeras det för hyresrätter både i centralorten och i kommundelarna. Där det är möjligt blir det förtätningar i centrala delar nära butiker och det byggs också nya bostadsområden bl a i Tölö ängar, Björkris, Frillesås, Åsa, Särö och Kullavik.


Folkpartiet:

Ja, vi vill bygga fler hyresrätter och fler mindre lägenheter. Gärna också kooperativa hyresrätter.


Kristdemokraterna:

Ja. Fler hyreslägenheter i "centrala" lägen är viktigt för alla.


Kungsbackaborna:

Vi arbetar för en naturlig spridning av olika boendeformer i kommunen. Vi tar hänsyn till detta vid olika planprocesser och påverkar vårt kommunala bostadsbolag att ta in detta i sin långtidsplanering. Kommunen skall även bedriva en aktiv markpolitik vilket underlättar kravställandet när bostäder skall byggas. Viktigt är att kommunen inte bygger några bostäder, varken hyresrätter, bostadsrätter eller villor. Vi skall skapa förutsättning för att det byggs i förhållande till behovet. Vallöftena lovar gott, men verkligheten visar något annat, där de flesta planfrågor för byggnation får avslag.


Vänsterpartiet:

Ja. Det står i vårt kommunprogram att äldre själva ska bestämma var de vill bo och då är det precis detta vi menar. Det ska finnas valmöjlighet och rätta förutsättningar.


Miljöpartiet:

De rödgröna partierna har i många år krävt 50 procent hyresrätter i nyproduktionen i motsats till alliansens 30.


Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna svarar ja på den fråganFråga 2014C2: Kommer ditt parti att arbeta för att det byggs äldrelägenheter i anslutning till äldreboende i alla kommundelar?


Moderaterna:

Ja, där är det är möjligt


Socialdemokraterna:

Det kommer vi att göra där det passar.


Centerpartiet:

Centerpartiet vill att det byggs servicelägenheter i anslutning till äldreboenden.


Folkpartiet:

Vi tror inte i första hand på servicelägenheterna utan vill att vi ska bygga fler bostäder och trygghetslägenheter där det finns ett stort serviceutbud. De kan sedan komma att ligga i anslutning till några av våra äldreboenden. Men vår bedömning är att det behöver byggas fler lägenheter på till ung som äldre.


Kristdemokraterna:

Ja, Vi tycker det är bra för den äldre men även för kommunen om fler servicelägenheter byggs i anslutning till äldreboenden. Vi ser det som ett alternativ för fler äldre när det gäller olika former av boenden.


Kungsbackaborna:

Ja, det ger en bättre möjlighet att anpassa de bistånd som uppkommer över tid. Vi önskar också att det byggs fler senior/trygghetsboende i de olika kommundelarna.


Vänsterpartiet:

Vi vill satsa på fler mindre hyresrätter på platser i hela kommunen.


Miljöpartiet:

Vi vill satsa på fler mindre hyresrätter på platser i hela kommunen.


Sverigedemokraterna:

Ja, Sverigedemokraterna kommer att försöka påverka att det kommer att byggas äldreboende i alla kommundelar från norr till söderFråga 2014C3: Kommer ditt parti att arbeta för att minska detaljstyrningen i bygglovshanteringen?


Moderaterna:

Det är en riksdagsfråga hur ett bygglovsärende skall handläggas. Erfarenheterna visar att vi förenklade väl mycket, vilket inneburit att ett visst oansvarigt beteende uppstod. Detta har lett till att man har fått skärpa handläggningen.


Socialdemokraterna:

Detta är en central fråga. Hittills har det från regeringens sida talats mycket om detta men inget har egentligen givit något resultat. Nu är det inte helt enkelt att generalisera om styrningen. Vi bygger ju för att bostäderna skall fungera upp till 50 år framåt. Planeringen borde däremot kunna gå fortare.


Centerpartiet:

Centerpartiet har drivit och driver den frågan i riksdagen.


Folkpartiet:

Ja, detta försöker vi att göra via regeringen.


Kristdemokraterna:

Ja.


Kungsbackaborna:

Ja, vi arbetar så gott vi kan redan nu på den frågan, det är långt ifrån bra som det är nu.


Vänsterpartiet:

Ja


Miljöpartiet:

Detaljstyrning i bygglovsverksamheten: Vi har inte jobbat specifikt med just den frågan. Indirekt har vi dock gjort det genom att lägga en motion om att förenkla den kommunala administrationen och en annan om att förenkla det politiska arbetet. Jag kan inte minnas att vi fick stöd från nåt annat parti.


Sverigedemokraterna:

Ja, Sverigedemokraterna kommer att om möjligt påverka detaljstyrningen22014D: Anhörigvård

Fråga 2014D: Kommer ditt parti att arbeta för att ytterligare utöka och förfina de stödformer som erbjuds i dagsläget?


Moderaterna:

Vi utvecklar hela tiden de stödformer vi har efter anhörigas behov och önskemål


Socialdemokraterna:

Det som först behövs som vi sett är en bättre information. I övrigt har vi inga detaljkrav.


Centerpartiet:

Anhörigvården utvecklas kontinuerligt och Centerpartiet ser ett stort behov av att förfina denna stödform, då behoven kommer att öka och förändras.


Folkpartiet:

Anhörigvården är viktig och vi är beredda att diskutera fler stödformer än de som idag redan finns.


Kristdemokraterna:

Anhörigvårdarna är alldeles för underskattade i dagens samhällsstruktur. De gör ett otroligt arbete och de behöver mer stöttning på många plan. Både i form av avlastning men även ekonomisk ersättning.


Kungsbackaborna:

Ja. Anhörigstöd är ett viktigt komplement för en bra åldringsvård/omsorg. Därför är det självklart för Kungsbackaborna att utvärdera och förändra de stödformer som finns idag och därmed underlätta och förbättra för dem det gäller.


Vänsterpartiet:

Ja det kommer vi att göra


Miljöpartiet:

Vi har inte diskuterat frågan men vi är ett empatiskt parti. Det borde borga för en positiv syn på verksamheten.


Övriga synpunkter : Era frågor är en smula ledande och kan locka till ett icke förpliktigande jasägande. Kanske vore det också intressant att efterhöra vad som gjorts och vad man vill göra framgent när det gäller livskvalitet för sina äldre medborgare.


Några MP - insatser :

Vi har lagt en motion om ökad kvalitet i äldreboende genom att upphandla kvalitet istället för pris. Motionen fick svagt stöd.

Vi har lagt en motion om att visa större respekt för äldre genom att slopa det nedlåtande ordet brukare i den kommunala språkbruket . Den gick inte igenom trots att det är möjligt på andra ställen.

Under kommande mandatperiod vill vi att kvalitet och valfrihet ökas genom ny typer av boenden t.ex trygghetsboenden, högserviceboenden enligt Lottemodellen samt att det byggs mindre enheter.


Sverigedemokraterna:

Ja, Sverigedemokraternas mål är att utöka och förfina de stödformer som finns i dagSvar på frågorna till Kungsbackas regionpolitiker


2014E: Benskörhet

Fråga E: Kommer ditt parti att arbeta för att det införs gratis profylaktisk test av benskörhet ”osteoporos”?


Moderaterna:

Osteoporos är viktigt att förebygga,dels genom information ang. kost och motion, ej röka etc. - detta kan tex distriktssköterskan informera om (gratis). Taxan för tex screening sätts varje år och då finns anledning att titta på avgiften igen.


Socialdemokraterna:

Screening av benskörhet är något som vi arbetar aktivt för att det ska komma igång. Kostnaden för denna screening bör jämställas med övrig screening i regionen, dvs 150 kr.


Centerpartiet:

Att testa benskörhet är en viktig förebyggande åtgärd. Vi ser gärna att sådana tester ökar och då skall de givetvis ingå i högkostnadsskyddet. Screening av benskörhet för kvinnor i riskgrupper håller på att införas i Halland och det tycker vi är mycket bra och har medverkat till.


Folkpartiet:

Ja, vi har drivit på att en screening skall införas, vilket nu kommer att göras. Denna är ännu på ett utvecklingsstadium och Folkpartiet följer denna noga så att bästa möjliga metod implementeras så snabbt som möjligt.


Kristdemokraterna:

Vi tycker det är en bra målsättning


Kungsbackaborna:

Vi har för andra gången lagt en motion att införa förebyggande kontinerliga hälsovårdsundersökningar för alla över 65 år, folkbokförda i kommunen. Första gången var 2008 men då fick vi avslag. Det ligger i denna motions grundtanke att följa upp allt vad som gäller en persons förändring, även risken för och behandling av osteoporos.


Vänsterpartiet:

Vi har idagsläget inte satt oss in i denna detaljerade fråga, men vi ser att det skulle kunna ha stora fördelar i det förebyggande arbeter. Vi tar detta med oss och återkommer gärna senare med ett mer utförligt svar.


Miljöpartiet:


Sverigedemokraterna:

Ja, Sverigedemokraterna förespråkar att det skall bli obligatorisk test för våra pensionärer2014F: Punkt 6 i SPF-s valmanifest ”Fem piller är mer än fyra tabletter”

Fråga F: Kommer ditt parti att arbeta för att vården mer aktivt går igenom den äldres läkemedelsintag?


Moderaterna:

Ja!


Socialdemokraterna:

I vårt regionala arbete ser vi problem idag med överförskrivning av läkemedel. I vissa fall sker det av slentrian eller att det är dålig kontroll på hur läkemedlen samvarierar. Detta bör kommunens medicinskt ansvarig sköterska (MAS) ha ett övergripande ansvar för tillsammans med aktuell läkare.


Centerpartiet:

Det här är något som Centerpartiet tycker är mycket angeläget. I Halland har vi drivit detta under många år. Läkemedelsgenomgångar har skett i ett särskilt projekt under flera år i Halland.


Folkpartiet:

Det arbetas med detta idag på vårdcentralerna men vi vill ha särskild fokus på äldres sjukdomar och den vård dem får. Därför vill vi ha så kallade Äldrevårdcentraler. En särskild del på vårdcentralen med eget telefonnummer, eget väntrum, ett särskilt äldreteam som bemannas av äldresjuksköterskor. I deras arbete blir det ännu mer naturligt med regelbundna läkemedelsgenomgångar.


Kristdemokraterna:

Ja, Absolut. Vi vill man skall göra det även på patienter som har hemsjukvård.


Kungsbackaborna:

: Ja, det blir en naturlig del av svar på fråga E. Undersökningens resultat och eventuella insatser ligger till grund för Kommunens/Regionens fortsatta behandling och eventuellt nya insatser.


Vänsterpartiet:

Ja givetvis, detta är en mycket viktig fråga för oss. Det måste bli en mer aktiv genomgång, det är bokstavligt en livsviktigt.


Miljöpartiet:


Sverigedemokraterna:

Svår fråga. Sverigedemokraterna tycker att vården borde ha koll på detta funkar2014G: Läkarvård.

Fråga G1: Kommer ditt parti att arbeta för att det finns fler platser på sjukhusen?


Moderaterna:

Det är viktigt att vården ges på "rätt" vårdnivå så att när vårdbehovet kräver en vårdplats att det då finns tillräckligt med vårdplatser på våra sjukhus. Här är det viktigt informera mer till våra invånare om 1177 och att sjukhusen/vårdcentralerna samarbetar med kommunerna.


Socialdemokraterna:

Vi kommer arbeta för att de platser som finns på sjukhusen motsvarar behoven samt att ingen ska behöva ligga kvar längre än nödvändigt av patientsäkerhets skäl.

 

Centerpartiet:

Det ska finnas tillräckligt antal vårdplatser i Halland. Vi är beredda att öka antalet om det behövs. Mycket vård ges med fördel i hemmet och vi vill utveckla detta mer, tex med mobila läkare och avancerad hemsjukvård. Riskerna på sjukhusen med andra sjuka patienter och resistenta bakterier gör också att man inte ska vistas på sjukhus om det inte behövs. En viktig lösning för vården är samarbete mellan olika vårdnivåer och ett bra flöde i vården. Ledarskapet behöver utvecklas.


Folkpartiet:

Vi vill arbeta för rätt antal platser på sjukhusen.  Ingen skall behöva ligga i korridoren eller

bli skickad till annat sjukhus.


Kristdemokraterna:

Ja, antalet vårdplatser skall finnas i samklang med behovet.


Kungsbackaborna:

Kungsbackaborna anser att kontinuerlig hälsovårdsundersökning och med en förbättrad kommunalsjukvård blir behovet av vårdplatser mindre aktuellet att utöka. Däremot finns det stora möjligheter att förbättra regionsjukvårdens effektivitet. Grunden är att det skall finnas platser i förhållande till behovet.


Vänsterpartiet:

Ja , även detta är en mycket viktig fråga för oss. Mer om detta går att läsa i vårt regionprogram.


Miljöpartiet:


Sverigedemokraterna:

Ja, Sverigedemokraterna, politiker på kommunalplanet kan knappast påverka platsantalet på våra sjukhus. LandtingsfrågaFråga 2014G2: Kommer ditt parti att arbeta för att det finns jourläkare som gör hembesök?


Moderaterna:

Det är en viktig fråga att se över med tanke på tidigare fråga ang. vårdplatser. Vissa hembesök sker redan idag via vårdcentralerna och hemsjukvården.


Socialdemokraterna:

Vi har inte i detalj diskuterat detta. Däremot har vi i vårt handlingsprogram att förebyggande hembesök ska erbjudas alla över en viss ålder.


Centerpartiet:

Centerpartiet driver frågan om att införa mobila läkare som kan åka hem till äldre patienter, i stället för att de skall behöva åka till sjukhuset.


Folkpartiet:

Det kräver en förändring av vårdvalet och nytt uppdrag för vårdcentralerna. Finns behovet är vi inte främmande för det.


Kristdemokraterna:

Nej, Vi vill ha ett system där man får svar när man ringer, det vill säga öka tillgängligheten. Men ett speciellt nummer för seniorer har vi inte drivit.


Kungsbackaborna:

Ja, det ligger i den nya ”kommunala sjukvårdens” utveckling.


Vänsterpartiet:

Vi är för att utöka olika team i samhället som kan komma till patienterna. Vi stöder gärna att olika sorters team kan arbeta med mer vård och hjälp i hemmet. Varje patient bör ha ett väl fungerade nätverk runt sig.


Miljöpartiet:


Sverigedemokraterna:

Ja, Sverigedemokraterna kommer verkligen att stödja och arbeta för ett sådant förslagFråga 2014G3: Kommer ditt parti att arbeta för att vårdcentralerna inför ett seniornummer där senioren kan få rådgivning utan knapptryckningar?


Moderaterna:

Rådgivning går i dagsläget att fås utan knapptryckning via 1177.


Socialdemokraterna:

Det ska alltid finnas möjlighet att få en kontakt med en riktig person utan att använda dig av knapptryckning när de behoven finns. Det finns redan idag på många vårdcentraler och ska finnas som ett alternativ överallt anser vi.

Det finns fler grupper i samhället än seniorer som har behov att få en direktkontakt för rådgivning, tidsbeställning osv utan knapptryckningar.


Centerpartiet:

Centerpartiet tror att 1177 är den mest kvalificerade rådgivning som kan ges och ser i dagsläget ingen anledning att införa något parallellt system. Svarstiderna ska vara korta och finns behovet så utvecklar vi gärna tjänsten så att man inte behöver knappa in sitt telefonnummer.


Folkpartiet:

JA men vi vill gå längre. Vi vill ha Äldrevårdcentraler med eget väntrum, ett särskilt äldreteam som bemannas av äldresjuksköterskor. Närsjukvården under Folkpartistisk ledning har öppnat den första i juni i år i Veddige.


Kristdemokraterna:

Nej, det har vi inte haft som målsättning.


Kungsbackaborna:

Hälsovårdsundersökningen med dess organisation kommer att ha möjlighet att ge råd. De kan då ta till sig frågan ge svar med stöd av hälsovårdsundersökningens resultat.


Vänsterpartiet:

Detta är en fråga som vi tar med oss och återkommer gärna i frågan.


Miljöpartiet:


Sverigedemokraterna:

Svar på frågorna till Kungsbackas rikspolitiker


2014H En bostadsmarknad som fungerar.

Fråga H1: Vad tänker ditt parti göra för att återfå en fungerande bostadsmarknad?


Moderaterna:

Bygga mer bostäder. Göra om bostadförmedlingen vilket innebär att man måste vara aktiv för att stå i kön.


Socialdemokraterna:

Det som kan sägas att är att det byggs för få lägenheter särskilt hyresrätter. En intressant iakttagelse är att när Alliansens tillträde 2006 och tog bort stödet till mindre lägenheter så störtdök byggandet av dessa. Det finns flera idéer om förbättringar från vårt parti lokalt. Vi vill att det planeras för 800 bostäder varje år t ex.


Centerpartiet:


Folkpartiet:

För att öka byggandet i Sverige måste konkurrensen inom byggsektorn öka. Regler och byggnormer kring byggande på såväl statlig som kommunal nivå måste också förenklas, överklagandeprocessen förkortas och möjligheterna till att begränsa kommunala särkrav ses över. Sverige har EU:s högsta produktionskostnader för bostadsbyggande. Det vill vi i Folkpartiet ändra på för att konsumenten ska få ett billigare boende.


Kortsiktiga subventioner som produktionsstöd ger inget långsiktigt stabilt bostadsbyggande. Därför säger Folkpartiet nej till storskaliga statliga subventioner till byggbranschen.


Det ska vara möjligt att få mer makt över det egna boendet och låta de hyresgäster som så önskar ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Bostadsrätten är en upplåtelseform som innebär ökat inflytande och ökat ansvar. Folkpartiet anser även att den som hyr sitt boende ska få större inflytande att påverka innehållet i sitt hyreskontrakt för att på så sätt få möjlighet att påverka sin hyra. Hyressättningssystemet ska utvecklas, inte frångås.


Vi vill också utöka antalet ägarlägenheter och göra det möjligt att omvandla befintliga bostäder till denna upplåtelseform. Vi vill också att ägarlägenheter ska ges samma villkor för uthyrning som ägarformer i småhus.


Kristdemokraterna:

Vi vill skapa större möjligheter för den enskilde att bygga på sin tomt. Vi vill skapa ett garantiprogram för upprustningslån till flerbostadshus. Vi vill förenkla byggregler. Införa ägarlägenheter i befintliga beståndet av bostäder. skapa förutsättningar för att bygga fler bostäder. Det är stat ,region och kommuner som måste ta ansvar för att skapa de bostäder som efterfrågas, inte bara kommuner.


Kungsbackaborna:

Vi är ett lokalt parti av Kungsbackabor för Kungsbackabor, med syfte att göra ett bra Kungsbacka/Halland bättre. Att det sedan finns mycket mer att önska vad det gäller Regering och Riksdags sätt att skapa förutsättningar för att kommun och region skall fungera, kan vi som parti inte påverka. Vi överlåter det till partier som ställer upp i Riksdagsvalet.


Vänsterpartiet:


Miljöpartiet:


Sverigedemokraterna:Fråga 2014H2: Hur vill ditt parti utforma det framtida stödet till äldrebostäder?


Moderaterna:

Riksdagsfråga ! Under de senaste två mandatperioderna har det utgått stöd från regeringen för byggande av Trygghetsboende


Socialdemokraterna:

Investeringsstödet till särskilda boende och trygghetsbostäder försvinner i nuvarande form från 2015. Partiet diskuterar hur detta skall ordnas i fortsättningen.


Centerpartiet:


Folkpartiet:

För att överbygga glappet mellan att inte bo hemma, och boende med omsorg dygnet runt, bör vi inrätta fler trygghetsboenden.

De nya bostäder som byggs och kommer att byggas åt årsrika måste vara anpassade efter deras behov och önskemål varför en ökad samverkan med exempelvis pensionärsorganisationerna är grundläggande för att deras synpunkter och idéer ska tillvaratas. Hjälpmedelsinstitutet lyfte i regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar fram detta, bland mycket annat, som en viktig åtgärd.


De flesta som vill bo kvar i sin bostad bör tillåtas att göra det om de så önskar. Kvarboendeprincipen är viktig i svensk äldrepolitik.


Kommunerna måste bejaka individers egna önskemål om hur de vill leva sina liv. Ytterst handlar det givetvis om individens välmående, men om det dessutom avlastar kommunernas utgifter är det än bättre.


Kristdemokraterna:

Vi har varit med och tagit fram ett investeringsstöd för äldrebostäder. Vi vill fortsätta på samma linje.


Kungsbackaborna:

Se svar H1


Vänsterpartiet:


Miljöpartiet:


Sverigedemokraterna:

Kungsbackaborna har skickat med två motioner till sitt svar


Motion angående fria resor med allmän kollektivtrafik för 65+


Allt fler politiker och partier börjar ansluta sig till nödvändigheten och riktigheten i ovanstående. Något som vi inom Kungsbackaborna har önskat sedan före valet 2006. Vi ville då att fria resor inom Kungsbacka kommun skulle vara vardagar mellan 09,00-15,00. Alltfler kommuner i vår närhet och medlemskommuner inom Västtrafik har infört detta med lite variationer när och hur man får resa. Ett gott exempel och ett föredöme i detta är Härryda kommun. De har sedan den 1 juni 2011 infört att alla som fyllt 65 år och är mantalsskrivna i Härryda kommun får resa gratis dygnet runt i kommunen. Ett beslut som är till glädje för dem det gäller, minskad miljöbelastning genom minskad biltrafik samt att de tomma stolarna på bussarna kommer till användning.


Kungsbackaborna yrkar att:

alla som fyllt 65 år och är folkbokförda i Kungsbacka kommun får resa gratis dygnet runt, årets alla dagar, med allmän kollektivtrafik i kommunen.


2014-08-11

……………………………………………………………………..

Roger Larsson Kb
Motion angående förebyggande hälsovård för 65+


Läser i tidningar att Region Halland under alliansens ledning vill satsa på äldrevårdsmottagning, något som Folkpartiet vill kalla för äldrevårdscentraler (ÄVC). Avsikten med detta är att den åldrande men allt friskare befolkningen skall erbjudas förebyggande hälsovård, eget telefonnummer, eget väntrum, få kontakt med äldresjuksköterska och det skall finnas ett särskilt äldreteam som stöttar upp. Allt detta för att tidigare uppmärksamma problemen och kunna ge rätt vård.

Tanken är god men vi behöver inte fler åldersrelaterade vårdcentraler än BVC-Barnavårdscentralen. Övrigt skall organiseras inom vårdcentraler och allmänna- och specialistsjukhus. De skall effektiviseras och styras upp samt ges resurser så att de kan ge rätt vård i rätt tid oavsett ålder på den det gäller. Man går inte till vårdcentral/sjukhus eller söker läkarhjälp förrän problemet är ett faktum och då kan det vara för sent. Går man däremot inte på en kontinuerlig kallad hälsoundersökning blir resultatet detsamma. Vi tror att hallänningen är rädd om sig själv och kommer till undersökning. Redan 2008 d.v.s. för sex år sedan försökte vi inom Kungsbackaborna att få övriga partier att inse nödvändigheten och riktigheten i att upptäcka begynnande problem så tidigt som möjligt. Allt vad vi avsåg i motionen 2008 gäller i allt högre grad idag. Vi skrev då:

Hur man åldras bestäms av arv, miljö och livsstil. Positiva aspekter är att varje individ livet ut kan utvecklas som människa, bli en mognare och klokare person och få högre social kompetens. Det negativa är att åldrandet innebär en ökad risk för ohälsa. Genom att välja livsstil och livsmiljö kan individen själv påverka hur snabbt åldrandet skall minska i livskvalitet. Genom insikt i påverkan av livsstilsval kan både individen och samhället minska sina kostnader och främja en ökad livskvalitet för den äldre gruppen i samhället.

Riskfaktorer som går att påverka är höga blodfetter, rökning, högt blodtryck, bukfetma, diabetes och stress. Viktiga åtgärder är rökstopp, regelbunden motion, bra kosthållning, viktnedgång till normalvikt och minskad stress. Om livsstilsförändringar inte ger tillräcklig förbättring av riskfaktorer kan man behöva ta till läkemedel. Livsstilsförändring, inte läkemedel, bör vara rätt prioriteringsordning. En omfördelning av kostnader möjliggörs med bra information och förbyggande hälsovård.

Med förbyggande hälsovård för äldre från 65-år kan en långsiktig förbyggande hälsovård planeras. Detta ger en ökad trygghet och livskvalitet för individen samtidigt som det ger en minskad kostnad för kommunen och sjukvården. Genom att erbjuda hälsoundersökning och kartlägga behov av förbyggande aktiviteter för en bättre hälsa minskar belastningen på nuvarande vårdcentraler vilket skapar utrymme för förebyggande hälsovård.

Tyvärr blev det avslag med motivering att detta inte var en kommunal fråga utan regional. Vi gör nu ett nytt försök enligt nedan med förhoppning att övriga partier ser detta som en angelägen fråga för oss politiker både vad det gäller omtanke och omsorg för dem vi är ombud för som för den kommunala och regionala verksamheten vi ansvarar för.


Kungsbackaborna yrkar att:

Kungsbacka kommun hemställer hos Region Halland att de snarast möjligt organiserar förbyggande kontinuerliga hälsovårdsundersökningar för alla över 65 år, folkbokförda i Halland. Är detta för stort vill vi att det som en första etapp införs att omfatta alla över 65 år folkbokförda i Kungsbacka kommun.


Kungsbacka 2014-08-12

………………………………………………………………..

Roger Larsson KbVåra sponsorer hittar du  på vår första sida och på sidan över valmaterial