Valfrågor C och D och svar valet 2022:Vi har delat upp frågorna i två flikar A-B och C-D. Det beror på att ni politiker är så mångordiga att datorsystemet inte kan klarar av att hantera all text i ett dokument.


Starkt ekonomiskt resultat för kommunen år 2021 och 2022

Kungsbacka kommun redovisar ett resultat på 465 miljoner kronor för 2021. Prognos 2022 plus 600 miljoner.


Det är klart att vi har synpunkter på hur man använder tillgängliga resurser. Kommunen har en stark ekonomi. Antalet äldre ökar.


Frågorna i år utgår till stor del från frågorna och svaren i valrörelserna 2018 och 2014:


Studera:

Frågorna från 2018
Frågorna från 2014

Tyvärr kvarstår frågorna till stor del obesvarade.


Den 1 september frågade vi ut politikerna.
Ta del av: B
ildspelet med frågorna som ställdes.

 

Frågorna under C handlar om påverkan på kommunala beslut.

 

Fråga 2022C1:  Återinföra KPR.

Kommer ditt parti att arbeta för att återinföra KPR? 

Kommunen bör utnyttja den kompetens och erfarenhet som finns i seniororganisationerna för att erhålla en mer seniorvänlig vård och stadsplanering.


Svar från:


Moderaterna:  Vi ser att nuvarande organisation med POSAM fungerar mycket väl, dels i att kunna kommunicera ut till alla föreningar i kommunen och dels i att ingen grupp i samhället har mer inflytande än någon annan. Vi ska skapa en kommun för alla och då är det som väljare som man ska ha makt att påverka. Samtidigt ska vi planera för att vi får fler människor som rör sig på andra sätt än tidigare, det ligger med i all vår planering att säkra våra miljöer för alla olika sätt att ta sig fram. Socialdemokraterna:  Det är naturligt för oss att återinföra KPR. Det är ett viktigt dialogforum för oss. Genom ett sådant forum förstärker vi möjligheter till en dialog i ett tidigt skede innan konkreta beslut fattas som kan ha en avgörande betydelse för våra äldre.


Kommunen bör utnyttja den kompetens och erfarenhet som finns i seniororganisationerna för att erhålla en mer seniorvänlig vård och stadsplanering.


Kommunen ska ha en god dialog med alla invånare, ung som gammal. Nämnden för Vård & Omsorg har ett antal sammanträden under året där man bjuder in invånare att ha just en dialog med beslutsfattarna.

Att som invånare, ung som gammal eller ensamstående med barn, har en god möjlighet att lämna synpunkter på till exempel nya bostadsområden och på så sätt vara med och ha inflytande på sitt närområde eller annat, är en självklarhet för (S).

Vill man, ung som gammal vara med och forma samhället och vår kommun, så ser vi gärna att man engagerar sig i ett politiskt parti.Sverigedemokraterna:   Dialog i olika former mellan olika parter är väldigt viktigt för att öka förståelsen för varandra och för att vi ska kunna utvecklas. Vi ser positivt på de dialoger som vi har med olika organisationer och föreningar och ser ett utvecklingsbehov. Vi har föreslagit att man ska återinföra äldre- och handikappsombud i kommunen.Centerpartiet:  Information och dialog är mycket viktigt för ett väl fungerande samhälle. Vi tycker det är bra att respektive nämnd ansvarar för information och dialog med de organisationer som är berörda, och kommer inte arbeta för att återinföra Kommunala Pensionärsrådet.

 

Liberalerna:  Vi är gärna med i en dialog om hur pensionärsorganisationerna ska känna att det finns en bra dialog men tror inte på återinförande av KPR.


Kristdemokraterna:Vi kan tänka oss ett råd för äldre inom kommunal verksamhet.


Miljöpartiet de gröna:  Det är viktigt med kontakt och dialog med företrädare för pensionärer och andra på många olika sätt. Om pensionärsorganisationerna själva tycker att KPR är en bra form så är vi öppna för det.KungsbackabornaPensionärsråd

För ett antal år sedan valde kommunen att lägga ner dåvarande Pensionärsrådet. Detta bestod av representanter från kommunen och olika pensionärsföreningar. Det uppfattades från föreningslivet som att man var en del av kommunens planering, och på så sätt kände sig delaktiga i kommande beslut.

Sedan nedläggningen har kunskapen, eller rättare sagt okunskapen, hos kommunen ökat. Bristen på äldreboende, nedläggning av äldreboendet på Furubergsvägen och nu senast nedläggning av välbehövliga Träffpunkter är bara några exempel. Kommunen står inför ökade utmaningar inom en 10-årsperiod när det gäller äldrefrågor, boende, omsorg med mera, med tanke på att gruppen 65+ kommer att öka kraftigt under denna period.

För att ge politiker och berörda tjänstemän möjlighet att ta del av pensionärernas kunnande och erfarenhet, vill vi att det inrättas ett Pensionärsråd. Hur det skall göras tar vi inte ställning till, utan bara att det skall göras. Vi utgår ifrån att representanter från kommunen och berörda föreningar gemensamt kan arbeta fram ett förslag, som senare kan beslutas om i kommunfullmäktige.

 

Kungsbackaborna yrkar:

 • att Kungsbacka kommun ger Kommunstyrelsen i uppdrag att med berörda parter arbeta fram ett förslag på Reglemente för Kungsbacka kommuns Pensionärsråd för att snarast möjligt redovisas till kommunfullmäktige för beslut.

Kungsbacka 2017-05-09

Kungsbackaborna
Roger Larsson

Detta gäller fortfarande och vi trummar på!

Kommunen bör utnyttja den kompetens och erfarenhet som finns i seniororganisationerna för att erhålla en mer seniorvänlig vård och stadsplanering.Vänsterpartiet: Klicka för svarAlternativ för SverigeKungsbacka Framtidsparti:  För några år sedan togs väl detta upp tillsammans med våra olika pensionärsföreningar, men då var inte deras intresse stort.Medborgerlig samling:  Ja, MED är positiva till KPR. Att medborgare kan organisera sig och aktivt driva frågor är en grundsten i en fungerande demokrati. Individernas rätt i samhället är väldigt viktigt för MED  

Fråga 2022C2 : Bättre framkomlighet.
Frågan kvarstår från 2018. Se: 2018D1
Kommer ditt parti att arbeta för att det införs markerade cykelstråk och gångstråk i innerstaden. Cyklar och "trottoarpratare" på trottoarerna är ett gissel för oss seniorer. Vi hinner inte hoppa undan. Speciellt allvarligt är detta för de som är synskadade.

Vad har ditt parti gjort efter 2018?


Svar från:


Moderaterna:  Kungsbacka har redan påbörjat arbetat med att bygga fler separerade gång- och cykelbanor. Vi genomför också en tillgänglighetsinventering av innerstadens vägpassager.


Socialdemokraterna:   Vi anser att detta är en viktig fråga och vi Socialdemokrater ser att dessa frågor är viktiga i alla delar av kommunen. Frågor rörande våra äldre följer vi noggrant oavsett vilken nämnd vi sitter i.  Vi sitter i opposition så oftast kommer inte våra förslag igenom men det vill vi se en ändring på efter valet den 11 september.


Sverigedemokraterna:    Ja, att öka och säkra framkomligheten för att minimera olyckor ser vi som viktigt.
Det både för äldre, personer som har en funktionsnedsättning, föräldrar med barnvagnar eller små barn ska kunna ta sig fram säkert på våra gator.Centerpartiet:  Centerpartiet delar uppfattningen att det är bra att gång- och cykelbanorna är markerade med var man ska gå och cykla. Vi har drivit frågan i nämnden för Teknik, och på flera platser är det nu markeringar på plats. Vi kommer fortsätta driva frågan att det blir markeringar på fler ställen.

 


Liberalerna:  Trottoarpratare förbjöd vi för flera år sedan på Liberalt initiativ, svårt att markera cykelstråk pga stadskärnans småskaliga byggnation. Vi har i kommunen en tillgänglighetsplan som uppdaterades 2022.  Vi Liberaler jobbar för att öka möjligheten till separata cykelstråkKristdemokraterna:Vi har haft diskussion med tekniska nämnden och gett förslag på förbättringar inom tillgängligheten. Markerade cykelstråk och gångstråk är en god idé för att förbättra för äldre och funktionsnedsatta.

 

Miljöpartiet de gröna:  Mp har inte haft någon plats i nämnden för Teknik under mandatperioden och det är främst där som ”trottoarpratare” hanteras. Vi driver på för mer cykelbanor i hela kommunen.


Kungsbackaborna:  Denna viktiga fråga för både seniorer, synskadade och de som har svårt för att röra på sig måste visas större respekt. Kommunens tjänstemän borde kunna hålla efter detta oskick.

Denna fråga hänger även ihop med Alliansens attityd till de funktionsnedsatta vilket ju det senaste halvåret har debatterats flitigt, inte minst av Kungsbackaborna.


Vänsterpartiet: Klicka för svar


Alternativ för Sverige


Kungsbacka Framtidsparti: Kungsbacka Framtidsparti kommer att aktivt arbeta för en bättre framkomlighet. Bl.a förbjuda cykling på innerstadens trottoarer. Bort med ”gatupratare”.


Medborgerlig samling:  MED anser att framkomligheten ska vara god för alla transportsätt i kommunen. Oavsett hur man väljer att ta sig fram ska detta möjliggöra på bästa sätt. I det ligger givetvis att kunna ta sig fram så problemfritt som möjligt som senior.

 
Fråga 2022C3:  Reskostnader färdtjänst och sjukresor.

Kommer ditt parti att arbeta för att det blir mer enhetliga taxor för färdtjänst och sjukresor. (Ex: Mer begriplig zonindelning)


Svar från:


Moderaterna: Kungsbacka har idag ett tydligt zonsystem, och ett väldigt generöst reseutrymme för färdtjänst. Det är inte aktuellt att göraytterligare förändringar.Socialdemokraterna:   Vi ställer oss positiva för enhetliga taxor som innebär en lägre kostnadsbörda för våra äldre och då måste givetvis en sån sak som zonindelningen vara rimlig.

Färdtjänsttaxan ska vara samma som kollektivtrafiktaxan.

Regelverken och taxan skiljer sig ganska mycket mellan sjukresor och färdtjänst. Vi Socialdemokrater ser gärna att det blir ett mer likvärdigt regelverk och taxesystem.

Det skall inte vara som så att en invånare tar färdtjänst till en affär i närheten av sjukhuset för att färdtjänsten är billigare än sjukresan.Sverigedemokraterna:   Zonindelningen och regelverk ska vara lätt att förstå. Vi tror att Kungsbacka ändå det är ganska tydligt och fungerande. Sjukresor är dock en regional fråga.Centerpartiet: Taxor och zoner för färdtjänsten förändrades för några år sedan, och vi har inte hört att de inte fungerar väl. Centerpartiet avser därför inte att driva frågan om en förändring.Liberalerna:  Sjukresor ligger under regionen och beviljas på en strikt medicinsk bedömning för alla upp till 85 år. Färdtjänst är ett kommunalt ansvar som ett stöd för de som inte kan åka kollektivtrafik.

Det går inte att blanda ihop de regelverken.Kristdemokraterna:  Vi anser att taxorna är rimliga så som de är utformade idag.


Miljöpartiet de gröna:  Vi ser gärna ett nära samarbete mellan Region Halland, Region Västra Götaland och Kungsbacka kommun för att göra de samhällsbetalda resorna lätt att använda.

 


Kungsbackaborna:  Ja, det måste förenklas. Detta skall vara en brukbar förmån för alla som är berättigade till förmånen.


Vänsterpartiet: Klicka för svar


Alternativ för Sverige


Kungsbacka Framtidsparti:  Detta är en regional fråga. Kungsbacka Framtidsparti har inte till Valet 2022 anmält att ställa upp i regionvalet.Medborgerlig samling:  Ja, MED anser att taxor och kostnader för all offentlig service ska vara lättförståelig, enhetlig och rimlig.

  

Referenser till frågorna A-D :

 • Frågorna ovan utgår till stor del från de Kommunövergripande målen. Målen är mycket positivt beskrivna och får inte bli någon hyllvärmare i stadshuset. Skall implementeras till 100% över hela kommunen.

 • Vi måste bygga för morgondagens behov och krav. Läs regeringens dokument: Sverige ställer om till en cirkulär ekonomi.

  Omställningen till en cirkulär ekonomi måste genomföras gemensamt av politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhället.
  Här måste kommunen gå i täten i enlighet med punkten ovan.

 • Förslag på seniorövergripande mål återfinns i Forum 210917

  Sluta att offra närmiljö och möjlighet till umgänge till marknadsguden.
  Pengar för vård skall användas för vård. Vi seniorer har inte råd att vara kommunens sedelpress.

 • Underlag fråga 2022B2 .  Digitala inköp och   Hushållslärarnas dom Mail 2

 Fråga 2022D1:  Gör kommunen tillräckligt?


Vi läser ur de kommunövergripande målen och Borgmästaravtalet: Undertecknare kommer att åta sig att till 2030 minska sina växthusgasutsläpp med minst lika mycket som respektive nationella mål och att iaktta EU:s mål att minska växthusgasutsläppen med 55 % fram till 2030, utöver att uppnå klimatneutralitet senast 2050.


Vi läser regeringens dokument: Sverige ställer om till den cirkulära ekonomin.

Omställningen till en cirkulär ekonomi måste genomföras gemensamt av politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhället.


Vi har gjort egna sammanställningar över vad som behöver göras.
Se dokumentet ovan i Forum 210917


Se vår sammanställning över kommunens styrdokument för att möta framtidens utmaningar.


Anser ditt parti att kommunen gör tillräckligt för att möta kommuninnevånarnas behov och framtidens utmaningar?


Svar från:


I denna fråga redovisar vi först underlag från kommunens ekonomichef Christina Hermansson.

Förutom fullmäktiges mål finns också andra mål vi ska förhålla oss till, exempelvis de globala målen.


De styrande dokumenten är inte direkt kopplade mot målen, så därför finns inte den sammanställning som ni efterfrågar. Styrdokumenten kan också hänga ihop med flera mål och dessutom har målen stora kopplingar till varandra.


Ni hittar kommunens styrande dokument på kungsbacka.se: Styrande dokument | Kungsbacka kommun.

Här finns också nämndernas reglementen: Föreskrifter | Kungsbacka kommun


Alliansen (M, C, L, KD) beskriver övergripande i inledningen till Kommunbudgeten 2023 hur de tänker sig arbetet med att nå målen och vision 2030. Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025 (kungsbacka.se)


Kommunens uppföljning av arbetet med de globala målen finns i hållbarhetsbokslutet: Kungsbacka kommuns hållbarhetsbokslut 2021

Alla nämnder ska bidra till att kommunen som helhet når de kommunövergripande målen. Nämnderna gör sina egna budgetar (Nämndbudget), där de anger hur de kommer arbeta med de kommunövergripande målen. Nämndbudgetarna beslutas av nämndernas politiker senare i höst. Förvaltningarna beskriver i förvaltningsbudgetarna vilka satsningar/aktiviteter de gör för att nå nämndens och därmed fullmäktiges mål.Moderaterna: Vi har gjort ett gott arbete i målet mot Agenda 2030 ochför att följa Borgmästaravtalet. Med det sagt behöver vi, och alla andra kommuner, göra mer. Det är dock viktigt att åtgärderna bygger på evidens och bevisad effekt, och inte symbolpolitik.


Socialdemokraterna:  Vi anser att det totala antalet bostäder som byggs (oavsett ålderskategorisering) är för litet. Vårt mål är att höja ambitionen till minst 1000 bostäder per år. Dessutom ser vi att Kungsbacka som kommun måste satsa på välfärden för våra äldre samt skolan. Det finns stora behov i kommunens verksamheter samtidigt som överskottsresurser inte används på rätt sätt eller (som mer vanligt är) inte används alls. Vi vill ha en mer tydlig politiskt styrningsmodell där politiken höjer ambitionen med fokus på våra samhällsmedborgares välfärdsbehov och då inte minst med tanke på våra äldre.Sverigedemokraterna:  Vi gör mycket och har kommit långt i Sverige och Kungsbacka vad det gäller att minska miljöpåverkan, vilket är bra. Vi behöver resurseffektiva lösningar som förebygger miljöpåverkan, men som inte skadar näringar och landsbygd. Tyvärr förespråkar övriga partier många kontraproduktiva åtgärder i sin strävan att vara ”bäst i klassen” vilket riskerar ökad miljöförstöring och försvårar konkurrenskraften hos svenska företag. Vi behöver satsa rätt resurser på rätt ställeCenterpartiet:  Kommunen har ett ambitiöst miljö- och klimatarbete, men vi kan alltid göra mer. Centerpartiet har varit drivande bakom den stora satsningen på solceller på våra kommunala byggnader, vilket resulterat i att vi idag själva producerar cirka 10% av den el som vi förbrukar. Centerpartiet var initiativtagare till den fordonspolicy som kommunfullmäktige beslutat om, som anger att fordon i huvudsak ska drivas av biogas, el eller andra förnyelsebara bränslen som inte bidrar till utsläpp av farliga växthusgaser. Idag drivs nästan samtliga fordon inom kommunen av förnyelsebara bränslen varav cirka 220 drivs med el och cirka 136 med biogas. Vi har även varit drivande med att ta bort farliga gifter bland annat inom plastmattor samt leksaker på förskolorna. Inom lokalvården är cirka 97% av rengöringsmedlen numera miljömärkta och inköp av plastpåsar har minskat med cirka 3 ton per år. Det har sparat både miljö och pengar. Detta är endast ett axplock över vad som görs inom detta område.Liberalerna:  Anser ditt parti att kommunen gör tillräckligt för att minska växthusgasutsläppen?

Kommunen ska ta sitt ansvar att ställa om. Det sker idag t.ex. i samarbete med regionen där är tre av sex stadsbussar eldrivna och alla med fossilfri drift.

Viktigt är att i alla beslut kommunen tar, där verksamheten bidrar till klimatkrisen, undersöker andra alternativ.


Anser ditt parti att kommunen gör tillräckligt för att möta kommuninnevånarnas behov och framtidens utmaningar?

Ja delvis, men kommunen måste göra mer. Allt färre kommer att bekosta välfärden för allt fler.

Fram till 2030 ökar andelen barn och ungdomar samt äldre över 80 år med 18 procent. Samtidigt ökar andelen i arbetsför ålder med endast 6 procent. Kvoten mellan grupperna, unga och äldre i relation till dem i arbetsför ålder, kommer att gå från dagens 50 till 55 procent år 2030.

Det kommer innebära prioriteraringar och i många fall nytt sätt att arbeta, inte minst med digitala lösningar.

De nya personer som skulle behövas i sjukvården, äldreomsorgen och skolan, för att ta några exempel, finns helt enkelt inte.

Höjd skatt hjälper ju inte om det inte finns någon att anställa.Kristdemokraterna:  Att möta kommunens och dess invånares behov och utmaningar kommer att kräva att vi vågar tänka nytt och agera på sätt som tidigare inte gjorts.


Miljöpartiet de gröna:  Nej. Titta gärna in på www.mp.se/kungsbacka. Vi driver på i klimatfrågan på flera sätt, både för att minska utsläppen och för att skydda oss mot klimatförändringarna som redan är här och kommer öka till följd av de utsläpp som redan gjorts.


Kungsbackaborna:  Partiet Kungsbackaborna anser att vi alla naturligtvis kan göra mer och att alla har ett ansvar i detta, att det sker. 2017 lämnade vi in följande motion till kommunfullmäktige:

Fossilfritt Kungsbacka

Vi har nåtts av budskapet att ett flertal större städer som Paris, Madrid, Aten, Mexico City, med flera, avser förbjuda dieseldrivna fordon till år 2025.
Vidare ligger det på Transportstyrelsens bord att införa två nya miljözoner, vilket innebär att endast eldrivna fordon får framföras i våra större städer. Med elfordon menas fordon framdrivna med elmotorer, vilka förses med el från batterier eller vätgas.

‍Kungsbackaborna yrkar:

 • ‍att kommunen skyndsamt skall framlägga en plan för ”Fossilfritt Kungsbacka”, där alla alternativ för framdrivning av kommunens fordon, samt dess underleverantörer, skall medtagas, inte minst kvävgas.
 • ‍att lokalt tillverkad energi skall premieras.
 • ‍att tillse att upprättande av infrastruktur underlättas både vad avser laddstolpar samt vätgasstationer.
 • ‍att kommunen skall verka som föredöme och utvärdera både batteridrivna fordon samt vätgasfordon.
 • ‍att samtliga fordon som nyanskaffas av Kungsbacka kommun och dess underleverantörer skall vara fossilfria senast utgången 2018.

K‍ungsbacka 2017-02-06

‍Kungsbackaborna

Flera av våra frågor står fortfarande obesvarade. Vi jobbar vidare med frågan för att nå konkreta mätbara realistiska mål som vi alla kan förstå och bidra till!Vänsterpartiet: Klicka för svar


Alternativ för Sverige


Kungsbacka Framtidsparti: Svaret är NEJ!

Kommunen kan alltid göra mer, men här gäller att alla ”ställer om” i tankarna med miljön.

Kungsbacka Framtidsparti anser att;

Sjukhuset snarast skall byggas ut samt vara öppet dygnet runt

Byggnation av olika typer av lägenheter för 70+

= Trygghetsboende, där de som är pigga och klarar sig själva men kanske är ensamma skall kunna bo kvar hemma

Vårdhem för de som behöver dygnet runt vård som gamla tiders ”ålderdomshem”

Som det är nu är vården obefintlig

Läkare/sköterska minst 4 tim/dag på boende (inte som idag 4 tim./vecka

För ungdomar måste det göras mer, men det kanske inte var det er fråga gällde?Medborgerlig samling: När det gäller klimatfrågan anser med att denna fråga är global och i vissa delar nationell. Kommuner i Sverige ska satsa på sin närmiljö, inte straffa medborgare med plakatpolitik med tillhörande obefogade avgifter.

 

Kungsbacka behöver utvecklas som kommun. Mer fokus på kärnverksamheter, mindre krångel och administration, mer utrymme och frihet för medborgarna.

Våra sponsorer hittar du  på vår första sida och på sidan över valmaterial