ValfrågetorgetFrågor under denna flik togs inte upp under politikerutfrågningen den 30 augusti.
VA: Boendekostnader för oss äldre:


Psykopaten och hans offer:

Du har misslyckats. Det är ditt fel. Jag måste straffa dej. Jag måste slå dej.

Det är synd om dej. Du har ont. Jag skall trösta dej. Jag är verkligen snäll emot dej.


Seniorhyresgästen och samhället.

Du har misslyckats. Det är ditt fel att du blivit gammal och grå. Vi måste straffa dej. Du får inga lån i våra banker till en insatslägenhet. Du får bo i en hyresrätt med skyhög hyra.


Det är synd om dej. Du har så hög hyra. Vi har höjt ditt bostadstillägg till det dubbla så att du har råd att köpa mat. Vi är verkligen snälla mot dej.


Se fliken "framtidens bostadsmarknad" som du hittar till höger eller klicka här.


Klicka här för att ta del av hyresvärdarnas vinster.

Varannan hyreskrona är ren vinst. Till detta kommer värdstegringar på fastigheterna.


Varje hyresgäst hos Eksta bidrar med ca 100 000 kr/år till kommunens kassa. Borde gå att dra av på kommunalskatten.


Har du inte möjlighet att äga ditt boende får du skicka 100 000 om året till hyresvärdens plånbok. Du är nutidens statare. Har du möjlighet att äga ditt boende behåller du pengarna själv. Det är väl inte att undra på att klyftorna i samhället ökar. Hur kan politikerna tillåta detta brandskattande av de svagaste för att ge till de rikaste? Stataresystemet avskaffades 12 oktober 1944. När skall det bli slut på detta vansinne?

 


Fråga VA1: 

Delar ditt parti SKL-s uppfattning att: För att ge fler människor möjlighet att efterfråga bostäder måste fastighets­ägarna mildra sina inkomstkrav och andra krav.

Det måste byggas fler enkla bostäder.


Svar från:

Moderaterna: Moderaterna anser att det behövs en genomgång av bostadspolitikens alla delar. Tex behövs rörligheten i befintligt bestånd ökas, se över flyttskatterna, regelförenklingar, bostäder med valbar standard, sänka kostnaderna för att bygga mm

 

Socialdemokraterna: Bostaden är en social rättighet! Man ska ha råd till mer än att betala sin bostadskostnad/hyran varje månad Enkla bostäder är ingen lösning. Boverkets bestämmelser om trångboddhet ska följas.

 

Centerpartiet: I samband med plan- och exploateringsarbeten diskuteras ständigt hyresnivåer, för att inom de lagar och regler som finns, åstadkomma så låga hyror som möjligt.


Liberalerna: Det viktigaste är att vi bygger fler bostäder så att utbudet av bostäder ökar. Vi liberaler ser gärna att det byggs olika typer av bostäder så att människor själva för välja boendeform, hyresrätt, bostadsrätt radhus m m. Vi ser gärna att fler bostäder byggs med statligt stöd så att vi håller ned hyresnivåerna. Det är svårt att veta vad ni menar med ”enkla bostäder”. Vi liberaler ser gärna att det byggs bostäder med olika variation men vi ska inte bygga bostäder som låg standard. 


Sverigedemokraterna:


Miljöpartiet (MP): Ja. En bostad är en rättighet.


Kungsbackaborna:

Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:Fråga VA2: 

Om svaret ovan är ja.

Vilka åtgärder ämnar ditt parti vidtaga för att öka trycket på de privata hyresvärderna att följa SKL-s rekommendationer.


Svar från:

Moderaterna: I flera anbudsförfrågningar har vi satt en max kostnad per kvadrat för att få ner hyrorna till en rimlig nivå.

 

Socialdemokraterna: Vi vill inte införa fri hyressättning – marknadshyror som andra partier vill. Hyran ska förhandlas mellan parterna.


Centerpartiet: I Va1 har vi redovisat de åt åtgärder vi vidtar. Vi följer i huvudsak SKL:s  riktlinjer. Vi måste verka inom boverkets regelverk.


Liberalerna: Delvis svarar vi ja på frågan ovan. Kommunen kan påverka hyresnivåerna genom upphandling och att ställa kraven på att använda det statliga stödet. Ska vi ställa krav gör vi det både till privata fastighetsvärdar och vårt kommunala fastighetsbolag. Liberalerna arbetar i Riksdagen för att öka bostadstillägget vilket har positiv inverkan för låginkomsttagare.


Sverigedemokraterna:


Miljöpartiet (MP): Hyran förhandlas mellan parterna.


Kungsbackaborna:

Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:
Fråga VA3:

Delar ditt parti Ekstas uppfattning enligt bokföringen att en fastighets värde minskar till hälften under de första 20 åren.


Svar från:

Moderaterna: Eksta skriver av 1,5 procent eller på 75 år.

 

Socialdemokraterna:

Ekstas bokföring följer god redovisningssed. Revisorerna har inget att invända. Dessutom följer Eksta revisorernas rekommendationer och även SABO:s rekommendationer.

 

Centerpartiet: Ja, vi delar Ekstas uppfattning avseende fastigheternas värdeminskning och avskrivningstid.


Liberalerna: Eksta följer det som regleras i ägardirektiv och allmänt hur bostadsmarknaden agerar. I liberalerna ser vi att detta är en regel som i längden inte gynnar stabilt och kvalitetsbyggande av bostäder. Vi ser att det finns stora vinster att göra om avskrivningsreglerna snarare byggde på att vi bygger för att bostäderna ska stå mycket längre än trettio år. Vi kan därför tänka oss att pröva avskrivning på femtio istället.


Sverigedemokraterna:


Miljöpartiet (MP): Eksta har auktoriserade revisorer. Vi förutsätter att de följer reglerna.


Kungsbackaborna:

Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:Fråga VA4:

Om svaret ovan är nej.

Vilka åtgärder ämnar ditt parti vidta för att ändra Ekstas ägardirektiv.


Svar från:

Moderaterna:

 

Socialdemokraterna:

Ägardirektiven står det att Eksta ska följa de ekonomiska riktlinjer som gäller för kommunen i stort. Eksta kan inte ha särskilda regler.


Centerpartiet: Vi tycker Ekstas ägardirektiv är bra och planerar inte att föreslå någon förändring i nuläget.


Liberalerna: Avskrivning på femtio år istället för som idag på trettio år.


Sverigedemokraterna:


Miljöpartiet (MP): Låt Eksta köpa på sig mer mark och bygga fler hyresrätter. Vår uppfattning är att Eksta bygger seriöst och med kvalitet.


Kungsbackaborna:

Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:Fråga VA5:

Kommunen säljer mark dyrt. Kommunen kräver att byggherren skall bekosta allmänna investeringar såsom rondeller mm.

Hur ser ditt parti på kommunalt huvudmannaskap för allmän mark som alla kan utnyttja?


Svar från:

Moderaterna: Moderaterna anser att det är byggherren som ska stå för kostnaden för infrastruktur i ett bostadsområde medans kommunen oftast har huvudmannaskapet för allmän platsmark i staden.


Socialdemokraterna:  Kommunen ansvarar för planläggning av mark och vatten och bör vara huvudman för allmän platsmark med allmänna nyttigheter, som invånarna vill ha och behöver. Infrastruktur som till exempel en cirkulationsplats som många boende i Kungsbacka nyttjar borde inte betalas av enbart de boende i nära anslutning till vägen.

Det är många privata byggherrar som bygger nya bostadsområden. Där är det de boende som får ta kostnaderna för gång- och cykelvägar och lokalgator i och intill de områdena. Då det är många andra som använder detta, så tycker vi det är fel att inte fler är med och tar kostnaden.


Centerpartiet: I Kungsbacka är i huvudsak kommunen huvudman för gator och grönområden i Kungsbacka stad, och i kommundelarna är det vägsamfälligheter som ansvarar för drift och underhåll. Vi står bakom den inriktningen och tycker det är viktigt att så många som möjligt engagerar sig och är med och bidrar till vårt samhälle via föreningslivet. Skulle kommunen ta på sig huvudmannaskapet i hela kommunen skulle det innebära mycket stora kostnader, och sannolikt en skattehöjning. En höjning som vi vet drabbar de med lägst pensioner hårdast. De reavinster som kommunen gör vid försäljningar går till kommunkassan och finansierar investeringar i skola, vård och omsorg.


Liberalerna: Kommunen ska sälja mark till marknadsvärde. Vi ska och bör inte göra skillnad till dem vi säljer. Det är allas vår egendom som vi skattebetalare har ansvar att väl förvalta. Liberalerna vill gärna se kommunalt huvudmannaskap på fler ställen kommunen. Liberalerna ser att det ibland är en fördel att även de som bygger är med och bekostar viss infrastruktur i ett bostadsområde. Det som dock kan betecknas som allmänna vägar och större rondeller ör inte belasta byggherren.


Sverigedemokraterna:


Miljöpartiet (MP): : Det är inget konstigt att exploatörer är med och betalar infrastruktur. Detta har inte med huvudmannaskapet att göra.


Kungsbackaborna:

Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:


 


VB: Utökat medbestämmande:

Vi seniorer vill i möjligaste mån kunna påverka de beslut inom kommunen som berör oss.


Klicka här för att koma till SKL-s faktablad om "Medborgardialog"


Vi läser även ur eMålbild Kungsbacka 2020:

”Vi använder digitala verktyg för att stärka demokratin genom ökat deltagande från invånare och företag i offentligt beslutsfattande.  Med öppen data möjliggörs invånarnas egna initiativ till dialog och tillvaratagande av information.  Klicka här för att läsa hela dokumentet."Fråga VB1:

Vad lägger ditt parti in i begreppet "öppen data"?


Svar från:

Moderaterna: Tex olika nykeltal, verksamhetsmått, kostnader ska finns så att det är lätt att jämför men även information och beslut ska finnas lätt åtkomliga .Det är viktigt med transperens  i offentligt verksamhet så allmänheten kan se vad skattepengarna används till.


Socialdemokraterna: Öppna data är information från kommunen och andra offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering. Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess ska vara tillgänglig i så stor omfattning som möjligt.


Centerpartiet: Öppna data är information som kommunen tillhandahåller för att bland annat andra kommuner ska kunna jämföra sin verksamhet med Kungsbackas. Många kommuner gör på samma sätt och det är mycket viktig information i både Kungsbackas och andra kommuners utvecklingsarbete.


Liberalerna: Data som har samlats in av kommun, stat eller region oh inte är sekretessbelagd eller integritetshotande är data som vi i liberalerna gärna ser att de n får användas av andra. Ett exempel på detta är allt vårt kartmateriel som ska vara tillgängligt för företag eller enskilda att använda. Det är framtaget med skattemedel en gång och bör därför inte belastas med avgifter.


Sverigedemokraterna:


Miljöpartiet (MP): Öppen data är det som finns att tillgå på kommunens eller annan offentlig förvaltnings hemsidor. Det finns oftast också någon form av diariesystem där de som önskar kan ta del av information.


Inom all offentlig verksamhet gäller offentlighetsprincipen vilken innebär att alla allmänna handlingar är offentliga.  Dock kan en allmän handling klassas som sekretesshandling och då är den bara tillgänglig kring ett ärende, en individ, grupp, familj eller annan specifik grupp.  Den nya dataskyddsförordningen GDPR har också stramat upp hantering av offentliga handlingar såsom att verksamheter inte längre får upprätta listor mm vilket ger den enskilda individen större integritet i hur handlingar hanteras i en organisation. Detta har bl a gjort så att offentlig verksamhet inte längre kan göra utskick via mail till en grupp så att andra kan se e-postadresser eller att man har listor på namn etc. Mp följer dessa nya lagar och riktlinjer.


Kungsbackaborna:

Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:


 

Fråga VB2:

Vilka digitala verktyg och organisatoriska förändringar ser ditt parti som lämpliga för att stärka medbestämmande i kommunala frågor?


Svar från:

Moderaterna: Moderaterna tycker det är värdefullt med dialoger, samtal och input från invånare, berörda grupper, föreningar mm. På vilket sätt och vilka verktyg som kan användas beror på målgrupp, ämne och tidpunkt. Beslutsrätten anser vi fortfarande ska ligga hos de förtroendevalda politikerna.


Socialdemokraterna: De finns säkert fler digitala verktyg som kan användas och vi är öppna för förslag på det.

Bland de möjligheter som finns idag, att stärka medbestämmande i kommunala frågor, så vill vi särskilt lyfta fram Invånardialogen. Invånardialog ger politiker och tjänstemän förutsättningar att fatta bättre beslut och bättre förstå behov och möjligheter hos invånarna i kommunen.

På kommunens hemsida http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Sa-kan-du-paverka/Invanardialog/ kan man läsa mer om Invånardialog. Inom Invånardialogen kan man dels digitalt eller rent fysiskt vara med och påverka i kommunala frågor.


Ett annat sätt att kunna påverka politiker och stärka medbestämmande i kommunala frågor, är att ta kontakt med en politiker via telefon eller via mejl om en medborgare har en idé som hen vill förverkliga.

•       Hen kontaktar ett politiskt parti eller en enskild ledamot i kommunfullmäktige...

•       ...som skriver en motion, en interpellation, väcker ett ärende. 

•       Kommunfullmäktige tar upp frågan och skickar den vidare till en eller flera nämnder för att få ett utlåtande.

•       Nämnden i sin tur ger sina tjänstemän i uppdrag att utreda ärendet. När tjänstemännen är klara gör nämnden ett yttrande.

•       Därefter hamnar ärendet hos kommunstyrelsen som förbereder det för kommunfullmäktige.

•       När ärendet åter kommer till kommunfullmäktige är det dags att fatta ett beslut. Det antas eller avslås.

Om beslutet blir ett "ja" verkställs det av kommunen.


Centerpartiet: För Centerpartiet är det viktigt med en god dialog mellan oss förtroendevalda och våra invånare och företagare. Att vi har en god tillgänglighet både via telefon, mail och sociala medier. Detta är något som är mycket viktigt och grundläggande och är inget som det behövs göras organisatoriska förändringar för att genomföra. Det ingår i uppdraget. Det finns flera möjligheter att både lämna kommentarer och synpunkter till kommunen, både via ”Kommentaren” samt via kommunens Facebookkonto. Vi vill välkomna fler att ta tillvara möjligheten att komma in med synpunkter i planprocessen när vi genomför planläggningar av nya bostadsområden. Det är ett bra sätt att informera sig om vad som är på gång i vår kommun och passa på att komma med tankar och synpunkter.


Liberalerna: Det finns nu mängder av digitala verktyg för att ha omröstningar, frågeformulär etc som kommunen ska och bör använda sig av. Vi behöver öka vår dialog med invånarna. Vi behöver goda och relevanta synpunkter från våra brukare och invånare. När det gäller medbestämmande så har vi i Sverige ett system i allmänna val där vi har politiska partier fattar de politiska besluten. Alla partier har därför också ett ansvar att lyssna på sina medborgare.


Sverigedemokraterna:


Miljöpartiet (MP): Text och bild på kommunens hemsida med tydliga kontaktuppgifter för frågor och synpunkter. Facebook. Är öppna för andra förslag.


Kungsbackaborna:

Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:Fråga VB3:

Kommer ditt parti att aktivt arbeta för att vi seniorer skall kunna direktsända, ut till seniorerna, alla våra möten med kommunens företrädare? Ingår informationsutbytet på dessa möten i begreppet "öppen data"?


Svar från:

Moderaterna: Ni är välkomna att filma och/eller webbsända men det är inget kommunen står för. Det sagt ur ett likabehandlingsperspektiv, kommunen kan inte sända för endast för en grupp/förening. Vi Moderater anser det är viktigt med transparens och offentlighet så ja informationsutbyte/öppna möten är fritt fram att sprida om ni så önskar.


Socialdemokraterna: I nuläget kommer kommunen inte att bistå med medel och resurser för att erbjuda direktsändning till seniorerna. Det finns en möjlighet att ni själva ordnar med detta via Närradion i Kungsbacka.

Vi ser inte att informationsutbytet på dessa möten ingår i begreppet öppna data. Det är de politiska partierna som presenterar/informerar om den politik som man vill genomföra. Detta har inget med den information som den kommunala, offentliga organisationen tillhandahåller.


Centerpartiet: Vi tycker det är mycket bra att ni använder ny teknik för att nå ut till era medlemmar, men det inte är öppna data och ej heller genomförbart via kommunens websändningar på kungsbacka.se. Det bör istället ske i någon av seniorföreningarnas regi. Vi erbjuder gärna hjälp med lämplig lokal och mikrofon och högtalarutrustning som finns i densamma.

 

Liberalerna: Vi liberaler tycker inte att det är kommunen uppgift att tillhandhålla teknik för att olika föreningar ska kunna föra ut sitt budskap. Det finns idag mycket bra teknik med digitala verktyg som de allra flesta föreningar klarar av att själva administrera. Det går tex att filma ett arrangemang via mobiltelefon och sedan lägga ut på YouTube.

 

Sverigedemokraterna:


Miljöpartiet (MP): Det beror på vad det är för möten. Öppna möten som t ex kommunfullmäktige kan direktsändas.


Kungsbackaborna:

Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:

Våra sponsorer hittar du  på vår första sida och på sidan över valmaterial