Här finner du POSAMS frågor till politikerna inför valet.

 

Frågorna, under denna punkt, var underlaget vid politikerutfrågningen den 30 augusti kl 1330 i fullmäktigesalen.


Klicka här för att ta del av PP-bilder

under utfrågningenKlicka här för tidsschemat i utfrågningen nedanKlicka här för att lyssna till utfrågningen
Frågor till kommunpolitikerna


2018A: Boendemiljö för äldre:


Boendefrågor är mycket centala frågor för oss äldre.

Se "Bakgrund trygghetsboende" som du hittar till vänster eller klicka här.Fråga 2018A1:

Kommer ditt parti att arbeta för att det byggs fler hyresrätter i centrala lägen nära livsmedelsbutiker och annan service så att äldre kan leva ett självständigt liv?

Det statliga investeringsstödet för hyresbostäder skall utnyttjas till fullo för att hålla nere hyran. 40 % av hyresrätterna skall vara 1- eller 2 rumslägenheter för att få våra ungdomar att stanna i Kba, samt att pensionärerna både kan bo och leva på sin pension.


Svar från:

Moderaterna: Moderaterna vill att det byggs olika upplåtelseformer både i centrala och icke centrala lägen. Vi har nyligen tagit beslut om en stor andel små hyresrätter både i Aranäs stadsdel och i Kolla.

 

Socialdemokraterna: Ja det kommer vi att göra!

Investeringsstödet är en jättebra åtgärd från vår förträffliga regering!


Centerpartiet: Ja det kommer vi att göra. Exempel på detta är Kolla Parkstad, Aranäs 4 samt det nya bostadsområdet i Älvsåker.


Liberalerna: Vi kommer att fortsätta att kräva minst 30 procent hyresrätter vid alla nybyggen. Fler ettor och tvåor byggs den närmaste tiden, Söderstaden är ett exempel. Vi ser positivt på att sänka kostnaderna för nybyggen på olika sätt. Kommunen kan genom kommunala bostadsbolaget Eksta påverka marktilldelning.


Sverigedemokraterna: Ja, vi vill ha en blandad upplåtelseform och att det byggs i hela Kungsbacka och inte bara i de centala delarna. Viktigt är också att få ner hyrorna till en rimlig summa, så man har råd att betala sin hyra. Där kommer investeringstödet in, men vi måste också vara med att hitta och bidraga till bra billig mark att bygga på. Vi vill även att  det byggs fler 1:or och 2:or än det gör idag.


Miljöpartiet (MP): Ja, det kommer vi att göra.


Kungsbackaborna: Ja att det byggs hyresrätter, men även kooperativa hyresrätter i kommunens olika delar.

   

Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:Fråga 2018A2:

Kommer ditt parti att arbeta för att det byggs äldrelägenheter i anslutning till äldreboende i alla kommundelar?


Svar från:

Moderaterna: Ja, där det är möjligt


Socialdemokraterna: Ja! Till exempel de som tidigare byggts vid Signes Hus


Centerpartiet:Ja. Det görs redan. T ex granne med Blåvingevägen i Vallda Heberg. I Åsa kommer det också att byggas. Ett framtida tänkbart område är Björkris.

 

Liberalerna: Vi ska se till att bygga varierat för olika behov. Äldrelägenheter är en modell.


Sverigedemokraterna: Ja, vi är för varierade former av boenden för äldre där det är möjligt.


Miljöpartiet (MP): Ja


Kungsbackaborna: Ja

Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:Fråga 2018A3:

Kommer ditt parti att agera för att det byggs minst ett +55 boende alternativt trygghetsboende varje år inom kommunen.


Svar från:

Moderaterna: Vi är positiva till fler trygghetsbooende, ser gärna att det byggs boenden med gemensamhetslösningar tex Bovierankoncept.

 

Socialdemokraterna: Ja, minst ett per år! Vi prioriterar trygghetsboende!


Centerpartiet: Vi jobbar för fler trygghetsboende och +55 boende i alla kommundelar men att lova detta varje år kan vi inte göra.

Vi ser gärna ett fortsatt samarbete med pensionärsorganisationerna angående detta.


Liberalerna: Vi ska bygga utifrån de behov som finns. Trygghetsboendet i Kolla Parkstad är en succé och kommer att följas av flera. Vi ser möjligheten att även bygga utanför Kungsbacka stad då intresset från invånare att bo kvar i sin närmiljö i vissa fall är minst lika stort som att flytta till centrala Kungsbacka.


Sverigedemokraterna: Vi är positiva till fler trygghetsboenden och även utanför stadskärnan, då alla inte vill bo centralt.


Miljöpartiet (MP): Ja


Kungsbackaborna: Vi vill att det byggs trygghets/seniorbostäder i kommunens olika delar. Bovieran är ett bra koncept. Byggandet skall stå i proportion till behovet.


Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:Fråga 2018A4:

Kommer ditt parti att arbeta för att befintligt bostadsbestånd anpassas för att underlätta kvarboende?


Svar från:

Moderaterna: Stöd till enskild kan bara ges om det finns stöd i speciallagstiftningen. Behov av bostandsanpassning prövas enl gällande lagstiftning.


Socialdemokraterna: Finns behovet att anpassa lägenheten så tycker vi absolut att det ska göras. Den som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag hos kommunen.

 

Centerpartiet: Ja och det görs redan i dag. Det går att söka bostadsanpassningsbidrag hos kommunen.


Liberalerna: Människor ska så långt som möjligt få välja om de vill bo kvar hemma eller flytta till ett mer anpassat boende. Grunden är att kvarboende är prioriterat.


Sverigedemokraterna: Ja, alla ska få bo hemma så långt det är möjligt om de så önskar. Behov av bostadsanpassning för att möjliggöra detta bör tillgodoses. 


Miljöpartiet (MP): Ja. Om behov finns ska man naturligtvis anpassa för att underlätta kvarboende.


Kungsbackaborna: Den som behöver hjälp och vill bo kvar skall få hjälp med bostadsanpassning. Detta som hjälp för såväl den boende som för våra medarbetare inom hemtjänsten


Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:
2018B: Generella frågor boendemiljö:


Underlaget hittar du till vänster under fliken "Framtidens bostadsmarknad" eller klicka här.Fråga 2018B1:

Kommer ditt parti att arbeta för att underlätta möjligheterna att påverka stadsplaneringen i ett tidigt stadium.

Estetiska värden får inte sättas före behoven. Vinstintressen får inte sättas före behoven. En innegård i en hyresfastighet skall ha samma ytor och utrustning för umgänge som motsvarande bostadsrättsfastighet.

Barnen på en gård med hyreslägenheter skall ha samma lekutrymme som kompisarna i bostadsrätten.


Svar från:

Moderaterna: Nya områden som planeras går ut på samråd/ utställning där alla har möjlighet att lämna in synpunkter. Vi tycker det är viktigt att det byggs bostäder med blandade upplåtelseformer på ett sätt som främjar den sociala samanhållningen men vi går inte in och detaljstyr vad som ska finnas på gårdarna.

 

Socialdemokraterna: Vi politiska partier är i ett tidigt skede involverad i var det ska byggas till exempel bostäder. Därefter är det Byggnadsnämndens politiker som tillsammans med Byggnadsförvaltningen tar fram hur det kommer att se ut. Byggherren/Fastighetsägaren har ju också sina önskemål om hur det ska se ut.

Även som medborgare kan man i tidigt skede påverka på olika sätt som till exempel i samband med planutställningar.


Centerpartiet: I kommunens planprocesser finns möjlighet för alla invånare att lämna tankar och synpunkter på alla kommande planer. Byggnadsnämnden gör sedan en avvägning bland alla inkomna synpunkter och tar till sig det som är möjligt att förändra.


Liberalerna: Vi påverkar stadsplaneringen i olika instanser, liksom invånarna får komma till tals genom utställning av nya områden i Stadshuset och på Kungsbacka kommuns hemsida.


Sverigedemokraterna: Som invånare kan man påverka och komma med synpunkter i ett tidigt skede. Även vi är med och påverkar tidigt i olika instanser. 


Miljöpartiet (MP): Ja. Vi ser gärna en spännande stadsplanering i dialog med medborgare och politiker.


Kungsbackaborna: All planering bygger på att det skall finnas funktionella ytor. Man får vara lite försiktig när man ställer kraven eftersom det är den boende som skall betala kalaset. Talar vi om lägre hyror så måste prissänkningen märkas någonstans.


Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:Fråga 2018B2:

Kommer ditt parti att arbeta för att nya bostadskvarter har utökade möjligheter till umgänge. Inglasade uterum,. grillplatser, bänkar utanför varje ingång mm inom varje fastighet.


Svar från:

Moderaterna: Möjlighet till ett socialt liv i bostadområdet är mycket viktigt för att få ett attraktivt, tryggt och trivsamt boendemiljö. Vad som ska finnas anser vi de boende ska vara med att styra över.


Socialdemokraterna: Det är upp till fastighetsägaren som bestämmer hur man vill ha det men vi tycker det som nämns här ovan är trevliga förslag som gör ett bostadsområde attraktivt.


Centerpartiet: Ja det finns redan idag exempel på goda boendemiljöer med det ni nämner. Trygghetsboendet i Kolla,  Söderstaden och Vallda Heberg är exempel på detta. Även detta kan man påverka i planprocessen.


Liberalerna: Vi tror på marknaden med dess lyhördhet för nya möjligheter, som politiskt parti är det vår uppgift att se till att möjliggöra byggande medan fastighetsägaren har rollen att göra området attraktivt.


Sverigedemokraterna: Utformning är av stor betydelse för trygghet, trivsel, hälsa och miljön. Vi vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Grönområden och naturliga mötesplatser där människor kan mötas i vardagen samt miljöer som främjar leklust och behov av rörelse för barn ser vi som mycket viktigt.


Miljöpartiet (MP): Ja. Det är viktigt att det finns möjligheter att mötas och hur detta kan utformas bör ske i dialog mellan de boende och fastighetsägarna.


Kungsbackaborna: Vad det gäller trygghetsboendet är Bovirankonceptet ett föredöme övrigt boende ett samspel mellan de boende och fastighetsägaren.


Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:Fråga 2018B3:

Kommer ditt parti att arbeta för att kommunen har en betydande markreserv för att effektivt kunna styra byggandet och kostnader.  (Årets belopp för markinköp 20 millioner är redan förbrukad.)

Som du ser i underlaget ovan är ca. 50 % av hyran ren vinst för hyresvärden. Till detta kommer värdestegringar på fastighetena.

Boende är oerhört centralt för oss seniorer. Ytterligare frågor finner du under punkten VA på Valfrågetorget.


Svar från:

Moderaterna: Vi Moderater vill inte att kommunen ska köpa på sig massa mark för bostadsbyggnation. Kommunen kan ändå styra byggandet genom att kommunen har planmonopol.

 

Socialdemokraterna: Vi som parti har drivit frågan om att kommunen ska en större markreserv. Tyvärr vill inte de borgerliga partierna detta. Det är en av våra valfrågor, att kommunen ska äga mer mark.

Vi ser att Eksta Bostads AB är ett föredöme när det gäller bebyggelse och möjligheter till samvaro i deras bostadsområden. 


Centerpartiet: Ja, Centerpartiet har i många år kämpat för att köpa in mark. Sedan 10 år tillbaka finns pengar avsatta i budget för detta. Det är via markanvisning kommunen kan styra hyressättningen.


Liberalerna: Vi har ökat insatserna för att köpa in mer mark. Nivån för markinköp får diskuteras i budgeten för varje år och det är prioriterat.


Sverigedemokraterna: Ja, kommunen bör ha en större markreserv än idag.

Kommunen kan då lättare styra hyressättningen genom markanvisning även om vi kan styra mycket genom ”planmonopolet”. Vi har som en viktig uppgift att tillhandahålla hyresbostäder till rimliga priser för resurssvaga grupper, såsom ungdomar,äldre mfl.


Miljöpartiet (MP): Ja , vi tror att det är viktigt att kommunen har en större markreserv.


Kungsbackaborna: Det är viktigt med markreserv för såväl boende- som verksamhetsutveckling. 


Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:
2018C: Seniorens umgängesmöjligheter:


2018C1. Överordnad mötesplats typ Möllegården i Falkenberg är en attraktiv lösning.


Ur slutrapporten "Samverkan inom Kungsbacka kommun och andra aktörer om äldres hälsa" saxas ur punkt 9: "Behov av större lokal skall utredas.

Möte ordnas mellan Vård & Omsorg, Kultur och Fritid samt intresseföreningarna i Kba.

Tex. att Alléskolan föres till mötesplats för föreningarna i Kba. Eftersom det är stor brist på möteslokaler i Kba.".


Vad kommer ditt parti att vidtaga för åtgärder för att  skyndsamt lösa lokalfrågan.


Svar från:

Moderaterna: Vi tycker att man i första hand ska använda alla de offentliga lokaler som finns,tex skolor och fritidslokaler.


Socialdemokraterna: Vi ser gärna att till exempel Alléskolan kan komma att bli ett föreningshus samtidigt skulle det vara alldeles utmärkt för bostäder. Kungsbacka har inte många äldre byggnader, så därför tycker vi att den ska bevaras. Den är i ett gott skick.


Centerpartiet: Redan idag finns Elektronen att tillgå. Dessutom finns lokalen på nedanvåningen i Omsorgens Hus, även om den inte ligger centralt.

Vi vill få veta behovet och inventera vilka lokaler som redan finns, allt för att hålla nere hyreskostnaderna.


Liberalerna: Vårt parti vill medverka till att förbättra lokalfrågan för alla föreningar. För att påskynda arbetet gäller det i första hand att använda de lokaler som i dag finns och samutnyttja dessa. Alléskolan som exempel är intressant ur flera perspektiv och kommer att diskuteras både inom Liberalerna som med övriga i Alliansen i närtid för att komma fram till en långsiktig lösning om vad som är bästa utnyttjandet av just dessa lokaler.


Sverigedemokraterna: Vi behöver i första hand använda våra befintliga lokaler som idag underutnyttjas många gånger. Möllegården har vi som parti tittat på tidigare då det är intressant och fått mycket god kritik och som vi tror skulle behövas även i Kungsbacka. 


Miljöpartiet (MP):Det är viktigt med fungerande träffpunkter och mötesplatser för föreningslivet. Alléskolan skulle kunna vara en sådan möjlighet

.

Kungsbackaborna: Vi tycker som Miljöpartiet med tillägg att vi avvaktar med beslut om Alléskolans framtid tills vi vet vad som är alternativet. Oavsett vad som händer med Alléskolan så får inte behovet av ändamålsenliga lokaler för olika möten och aktiviteter försämras


Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:2018C2: Att äta tillsammans skaper gemenskap. Kommer ditt parti att arbeta för att alla älderboende har matsalar öppan för besökande? Eventuellet behövs rutiner så att besökande kan beställa mat.


Svar från:

Moderaterna: Vi är positiva till ha öppna matsalar där det är möjligt och ekonomiskt möjligt.


Socialdemokraterna: På det nya äldreboendet i Kullavik, Sandlyckan föreslog Socialdemokraterna att matsalen skulle vara öppen för besökare utifrån. Detta avslogs tyvärr av den borgerliga majoriteten. Vi kämpar vidare. Vi tycker också att det är bra att även de som inte bor på äldreboendet har en möjlighet att gå dit för att äta och träffa goda vänner och umgås med andra.


Centerpartiet: Ja, vi vill att en matsal på ett äldreboende i varje kommundel skall vara öppet för besökare. Precis som ni skriver så är gemenskapen viktig. Det finns också exempel på lunchrestauranger som erbjuder subventionerat pris för pensionärer.


Liberalerna: Vi vill ha matsal i varje vård- och omsorgsboende. När det gäller Sandlyckan så blev nämnden i våras ställd inför ett faktum om en årlig kostnad motsvarande två heltidstjänster för undersköterskor för att den skulle öppna och det sa vi i majoriteten nej till. Till nybygget i Bukärr vill vi ta en ny diskussion för att säkerställa att en öppen matsal kommer att byggas inom ram för kostnaderna.


Sverigedemokraterna: Våra äldre ska alltid erbjudas varm och nytillagad mat av hög kvalitet och måltidssituationen ska bidra till att motverka ensamhet och isolering. Måltiden ska upplevas som en av dagens höjdpunkter. Vi anser att öppna matsalar alltid ska finnas om möjligheten finns.


Miljöpartiet (MP):Mp är positiva till detta. Det är viktigt äta tillsammans.


Kungsbackaborna: Träffpunkter/mötesplatser är viktiga. Det borde vara självklart att våra matsalar skall vara tillgängliga för våra äldre oavsett om man bor där eller ej. Säkert har man vänner som bor där och då är måltiden ett bra sätt att umgås. Problemet kan vara hur man organiserar vem/vilka och när man kommer.


Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:

 


2018C3: Eldsjälar. Mycket verksamhet drivs av eldsjälar. Tycker ditt parti att kommunen skall uppmuntra eldsjälar.


Svar från:

Moderaterna: Ja, det finns många som gör jättebra insatser.

 

Socialdemokraterna: Det är tur att det finns så många eldsjälar i de ideella föreningarna. De gör alla en stor insats. Föreningarna får hjälp med ekonomin av kommunen och det tycker vi är viktigt.


Centerpartiet: Ja, Centerpartiet tycker det är viktigt att uppmuntra eldsjälar och föreningsverksamhet. Tack vare dessa skapas många positiva aktiviteter som ger en god samvaro.


Liberalerna: Ja, vi vill uppmuntra alla eldsjälar att bidra med sitt engagemang, sin kunskap och sin förmåga att hjälpa andra att leva livet hela livet. Eldsjälarna är navet i ett gott samhälle och vi kommer inte att klara oss utan alla de som vill verka ideellt.


Sverigedemokraterna: De ideellas arbete är betydelsefullt och de enskilda individernas frivillighets insatser värderas högt och skall uppmuntras, stödjas och stöttas. Det är dock viktigt att kommunen tillhandahåller resurser för att tillgodose invånarna en stark och fungerande välfärd, och inte lägga över ansvaret på ideella krafter vad det gäller t ex Träffpunkterna.

 

 


Miljöpartiet (MP): Ja absolut. Det är viktigt att stödja eldsjälar och ta vara på initiativ, men en verksamhet kan inte enbart bygga på eldsjälarnas engagemang. Kommunen bör se till att det finns en väl fungerande organisation bakom så att inte eldsjälarna blir utbrända.

 

Kungsbackaborna: Eldsjälar skall uppmuntras av två anledningar. Dels för den glädje de sprider till dem som får hjälp, men samtidigt blir hjälpen ett sätt för hjälparen att fylla sin dag med meningsfull sysselsättning. Dubbel glädje. Men vi får inte glömma att vi har huvudansvaret att verksamheten fungerar och måste ha full koll.


Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:

2018D: Seniorens trafiktrygghet:


2018D1: Kommer ditt parti att arbeta för att det införs markerade cykelstråk och gångstråk i innerstaden. Cyklar på trottoaren är ett gissel för oss seniorer. Vi hinner inte hoppa undan.


Svar från:

Moderaterna: Det byggas fler gång och cykelvägar, finns behov av att märka upp dem får vi titta vidare på det. På trottoarer får man enligt lag inte cykla.

 

Socialdemokraterna: Vi tycker det är ett jättebra förslag! Det har vi som parti föreslagit men vi fick inte gehör för det.


Centerpartiet: Centerpartiet instämmer i problematiken med cyklisterna i innerstaden. Vi ser dock praktiska svårigheter på grund av brist på utrymme.


Liberalerna: Liberalerna har lagt ett uppdrag till förvaltningen att se över all tillgänglighet i Kungsbacka innerstad. Vi ser gärna markerade cykelstråk i innerstaden.


Sverigedemokraterna: Vi ser gärna markerade cykelstråk där möjligheten finns.   


Miljöpartiet (MP): Miljöpartiet satsar på bättre gång- och cykelbanor


Kungsbackaborna: Ja. Att cyklister inte följer gällande lagstiftning är beklagligt. Gångbana är till gående och cykelbana för cyklister.


Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:2018D2: Kommer ditt parti att arbeta för att det byggs en gång och cykelväg över järnvägen parallellt med Inlagsleden för att förbinda Kolla med affärsområdet på Inlag.Svar från:

Moderaterna: Ja, det arbetas på en lösning.


Socialdemokraterna: Den ligger redan idag i den kommande Investeringsplanen. Vi hoppas att bron är på plats årsskiftet 2019/2020. Något som alltid gäller vid byggen över järnväg är långa planeringstider, detta eftersom man med lång framförhållning måste planera in stopp i tågtrafiken på Västkustbanan under vissa kritiska delar av bygget.


Centerpartiet: Ja, det ligger redan pengar i kommunens investeringsbudget. Frågan har försenats på grund av bristande kapacitet på Trafikverket som är med och projekterar, eftersom det berör järnvägsområdet.


Liberalerna: Detta finns redan som beslut och vi väntar endast på Vägverkets tidsplan gällande att stänga av järnvägstrafiken för att sätta upp bron.


Sverigedemokraterna: Det ligger redan i den kommande Investeringsplanen och är viktigt att genomföra.


Miljöpartiet (MP): Gång- och cykelbro vid Inlag är redan beslutad och arbete pågår.


Kungsbackaborna: Den borde varit en självklar del av bron när Inlagsleden byggdes. Trångsynta beslutsfattare ville något annat. Glädjande att den år på gång. Bättre sent än aldrig.


Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:

 


2018D3: Kommer ditt parti att arbeta för att permobiler och andra självkörande fordon kan parkeras tryggt i anslutning till affärer och annan offentlig verksamhet.


Svar från:

Moderaterna: Anlutning till offentliga byggnader så är det en fråga som bör möjligöras. Tillgänglighet vid affärer är det en fråga som ägarna får hantera.

 

Socialdemokraterna: Det är en viktig fråga. Kommunen ska självklart möjliggöra att permobiler och andra självkörande fordon kan parkeras i anslutning till de byggnader som kommunen äger. När det gäller tillgängligheten till affärer, så kan det vara andra privata fastighetsägare som har ansvaret för det.


Centerpartiet: Det viktigaste är att tillgängliggöra så att det går att komma in i lokalerna med både rullstol och andra batteridrivna permobiler, när behov finns. Centerpartiet är beredda att utreda frågan om parkering för permobiler.


Liberalerna: Permobiler och andra fordon som har handikapp-parkeringstillstånd försöker vi alltid ordna lämplig parkering/handkappsparkering för på kommunal mark.


Sverigedemokraterna: Ja, vid anslutning till offentliga byggnader så är det kommunens ansvar och vid affärer är det ägarna som ska ta ansvar. 


Miljöpartiet (MP): Ja.


Kungsbackaborna: En viktig fråga som får lösas från fall till fall eftersom förutsättningarna varierar.


Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:
2018E: Äldres omsorg

Svensk äldreomsorg är i stort sett bra men allt för många missförhållanden uppdagas.


2018E1: Kommer ditt parti att arbeta för att det finns mer tid att umgås inom äldreomsorgen. Vi vill ha mer än en "robot" som far runt i lägenheten.


Svar från:

Moderaterna: Samhället står för stora utmaningar. Andelen i arbetsförd ålder minskar framöver. Det behövs mer samverkan med civilsamhället. Att kunna erbjuda fler digitala lösningar så frigör vi resurser för att kunna hinna mer sociala insatser detta ska ske i samverkan med våra äldre. Vi vill gärna samarbeta mer med civilsamhället.

 

Socialdemokraterna: Det måste bli ett slut på hur det är idag när personalen inte hinner med de som behöver stöd och hjälp.  Vi vill införa regler och rutiner som säkerställer att personalen inom hemtjänsten får tid för medmänskliga och omtänksamma samtal vid varje hembesök. Det tycker vi att en Sveriges rikaste kommuner borde ha råd med.


Centerpartiet: Centerpartiet tycker det är viktigt att den enskilde får bestämma vad man vill få utfört. Det kan vara att avstå städning till förmån för umgänge.


Liberalerna: Ja, frågan är högprioriterad. Verksamheten är duktig på vård, när det gäller omsorg finns det mer att hämta. Liberalerna kommer att verka för förbättring i frågan.


Sverigedemokraterna: Vi vill öka de äldres valfrihet och inflytande över sin omsorg och till exempel göra det möjligt för de äldre att en viss vecka välja bort dammsugningen för att istället få hjälp med matlagningen eller ha ett samtal över en kopp kaffe


Miljöpartiet (MP): Personliga möten är mycket viktiga.


Kungsbackaborna: Det vi skall leverera heter Vård & Omsorg. Gör vi inte det så måste vi bättra oss.


Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:2018E2: Maten inom äldreomsorgen kan bli bättre på många håll. Äldre lider av näringsbrist för att de äter för lite.

Vad vill ditt parti göra för att förbättra mathållningen.


Svar från:

Moderaterna: Det ska serveras god och näringsrik mat på boendena. Det ska även finnas flera rätter att välja på. Måltidsmiljön är en viktig del i helheten. Kommunens dietist skall se till att alla får rätt näringsintag.

 

Socialdemokraterna: Politikerna i nämnden följer upp så att de äldre får rätt näringsintag och till sin hjälp har man anställt en dietist.

 

Centerpartiet: Centerpartiet har arbetat aktivt för att öka samarbetet mellan Vård & Omsorg och Service, som ansvarar för maten. Vi vill att maten i så stor utsträckning som möjligt skall lagas från grunden och hel- och halvfabrikat skall undvikas. Vi strävar efter att måltiden som serveras skall vara positiv.


Liberalerna: Vi är det parti som gått i bräschen för att våra äldre ska få bättre mat. Efter många och långa diskussioner har vi nått en samsyn med leverantören av mat som nu säkerställer rätt näringsinnehåll, mer hemlagat och mer närproducerat.


Sverigedemokraterna: Smak och lukt är ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är därför av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Målsättningen bör vara att maten ska lagas på plats på boendet så att de äldre kan känna doften från tillagningen och att ansvaret för inköp av råvaror och matlagning ska åläggas särskilt anställda och utbildade kockar eller kokerskor.


Miljöpartiet (MP): Det är viktigt att maten som serveras är aptitretande och vällagad. Man bör sträva efter att maten tillagas i så nära anslutning till äldreboendena som möjligt.


Kungsbackaborna: Maten som vi levererar skall vara smaklig för såväl öga som mun. Näringsinnehållet av bästa kvalité. Sen är det säkert inte alltid så enkelt att tillfredsställa en äldre persons vilja att äta.


Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:


Frågor till regionpolitikerna:


2018F: Tandvård och medicin:


2018F1: För många och felaktiga läkemedel. Vad vill ditt parti göra för att förbättra läkemedelshanteringen inom äldreomsorgen.


Svar från:

Moderaterna: Det bör regelbundet ske en läkemedelgenomgång, helst av farmaceuter vilka har stor kompetens i frågan. Givetvis är det viktigt med uppföljning av följsamheten avläkemedel så att varje patient får rätt medicin vid rätt tidpunkt och rätt dos.


Socialdemokraterna: Se svar på fråga PE1. Mer tid för personalen att säkerställa att medicineringen blir rätt. Det är alltid utskrivande läkare som ansvarar för att rätt medicin skrivs ut och att läkemedlen inte kolliderar med varandra.


Centerpartiet: Det görs kontinuerligt läkemedelsgenomgångar för att minska patienternas användning av läkemedel. Vår uppfattning är att det för det mesta fungerar och det är läkaren som är ytterst ansvarig för detta. 


Liberalerna: Vi vill satsa på äldreapotekare som regelbundet går igenom de mediciner som skrivits ut, kontrollerar om de passar ihop, och tar bort sådana som inte behövs.

De finns redan idag men de måste bli fler.

 

Sverigedemokraterna: Regelbunden läkemedelsgenomgång skall alltid göras, viktigt är också att vårdpersonalen har gott om avsatt tid vilket tyvärr inte alltid finns idag.


Miljöpartiet (MP): Det finns ett direktiv från Region Halland att alla över 75 år med fler än fem läkemedel får en läkemedelsgenomgång för att öka det personliga välbefinnandet och undvika onödiga biverkningar. Vi vill säkerställa att dessa läkemedelsgenomgångar blir noggrant genomförda

.

Kungsbackaborna: Det får aldrig vara något tvivel vad som gäller och varför. Läkare har ansvaret för vad och varför någon får medicin. Omsorgen att se till att det tas i rätt mängd och vid rätt tillfälle.


Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:
Våra sponsorer hittar du  på vår första sida och på sidan över valmaterial